Přejít k obsahu


Software pro modelování a modální analýzu aktivní zóny reaktoru

Citace:
HLAVÁČ, Z. Software pro modelování a modální analýzu aktivní zóny reaktoru. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for modelling and modal analysis of the nuclear fuel assembly
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Software umožňuje na základě znalosti materiálových a geometrických parametrů komponent palivového souboru aktivní zóny jaderného reaktoru konstruovat matici hmotnosti a tuhosti palivového souboru (matematický model) ve vhodně zvoleném konfiguračním prostoru. Řešením zobecněného problému vlastních hodnot se poté určují vlastní frekvence a jim odpovídající maticí hmotnosti znormované vlastní vektory (tvary kmitání). Vlastní vektory lze graficky zobrazit prostřednictvím deformací uzlových bodů komponent na úrovni všech distančních mříží. Uživatel si tak udělá dostatečně podrobný obraz o pohybu a deformacích jednotlivých komponent při kmitání různými tvary kmitání. Protože model má řádově 104 stupňů volnosti, užívá se s ohledem na úsporu paměti zápis prostřednictvím řídkých matic.
Abstrakt EN: The software on the basic of material and geometrical parameters of the nuclear fuel assembly components enables to assemble the mass and stiffness matrices of the hexagonal type fuel assembly in the special coordinate system of radial and orthogonal displacements. The software calculates natural frequencies and corresponding mode shapes, which are displayed by means of component nodal point deformations on the level of all spacer grids. The fuel assembly model has large DOF number and therefore the operation with sparse matrices are used. The calculation of modal values is the first necessary step for analysis of the nuclear fuel assembly vibration caused by different sources of excitation during the nuclear reactor VVER type operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička