Přejít k obsahu


Bezpečnostně-rozvojový vztah: typologie, historie a implementace měícího se paradigmatu

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Bezpečnostně-rozvojový vztah: typologie, historie a implementace měícího se paradigmatu. Obrana a strategie, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 91-110. ISSN: 1214-6463
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: the security-development nexus: a typology, history and implementation of changing paradigm
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Univerzita obrany v Brně (Ústav strategických studií)
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek reaguje na současný stav bádání v oblasti bezpečnostně-rozvojového vztahu a pokouší se prozkoumat nepřehledný prostor jeho interpretací a implementací. Analyzuje způsoby, jimiž je interpretován vztah mezi bezpečností a rozvojem, a ukazuje, jak se rozvíjel výklad bezpečnostně-rozvojového vztahu. Text také nabízí empirický materiál umožňující nahlédnout na různorodost dopadů spojení bezpečnosti a rozvoje. Upozorňuje na to, že i když se jedná o širokou a různorodou interdisciplinární debatu, generují se z ní tři obecné postoje. První postoj vychází z předpokladu, že bezpečnost je prerekvizitou rozvoje, druhý postoj z toho, že rozvoj je prerekvizitou bezpečnosti, a třetí stojí na myšlence, že rozvoj jde ruku v ruce s bezpečností. I oblast konceptů se ukazuje jako velmi různorodá. Současné koncepty se liší zejména tím, čí rozvoj a čí bezpečnost berou na vědomí a jakou z daných hodnot (rozvinutost a bezpečí) chápou jako důležitější a jak ji interpretují (co to je „rozvinutost“ a „bezpečí“).
Abstrakt EN: I respond to the contemporary state of research of security-development nexus and analyze the heterogeneous area of interpretations and implementations of security-development nexus. I analyze the ways and history of interpretations of security-development nexus. I also offer the empirical material to enable look at the variety of security-development nexus effects. I showed that despite very wide interdisciplinary debate, three attitudes to security-development nexus generated. The first one is based on the idea that security is the prerequisite of development, the second one that development is the prerequisite of security and the third one that security and development go hand in hand. The concepts are wide and vary as well. The contemporary concepts differs in whose development and whose security are taken into account, which from these two values (development or security) is understood as more important and how they are interpreted (what is “security” and what is “development”).
Klíčová slova

Zpět

Patička