Přejít k obsahu


TECHNICKÁ TVOŘIVOST A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ

Citace:
KŘIVÁNEK, A., MACH, P. TECHNICKÁ TVOŘIVOST A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZŠ. In TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 261-265. ISBN: 978-80-557-0265-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical creativeness and environmental education at elementary schools
Rok vydání: 2011
Místo konání: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Název zdroje: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autoři: Bc Aleš Křivánek , PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Námětem příspěvku je propojení rozvoje technické tvořivosti žáků základních škol s environmentální výchovou. Školní vzdělávací programy umožňují vytvářet zajímavé, přitažlivé i užitečné programy předmětů. Technická výchova, jako předmět vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přímo předpokládá zařazování průřezových témat do svého kurikula. To vyžaduje tvořivé učitele se širokým rozsahem všeobecných, odborných i didaktických znalostí. Proto se studenti v rámci výuky předmětů Didaktika technické výchovy a Konstrukční tvořivost učí vytvářet obdobné projekty. Náš projekt řeší problematiku odpadního papíru a hledání ekologických zdrojů tepla v domácnostech. Výsledkem je originální návrh zařízení pro výrobu papírových briket, exaktní ověření jejich výhřevnosti a měření emisí při spalování v krbových kamnech.
Abstrakt EN: This contribution deals with interconnection of development of technical creativeness of pupils at elementary schools and environmental education. School educational programmes enable us to create interesting as well as attractive and useful programmes of classes. Technology education as an object of the educational sphere called “Human and world of work” directly presumes involving summary topics into its curriculum. This requires creative teachers with wide general as well as with professional and didactic knowledge. Therefore, students are taught to create similar projects in classes of Didactics of technology education and Constructional creativeness. Our project focuses on waste paper issues and searching for ecologic sources of heat for households. Original design of a device for production of paper briquettes, scientific verification of their heating power and measurement of air pollution during burning in fireplace type stoves are outcomes of the measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička