Přejít k obsahu


Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek

Citace:
Patočka, J. Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek. Plzeň, 25.11.2011 - 25.11.2011.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities and limits of socio-economic passportization monuments
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Jiří Patočka CSc.
Abstrakt CZ: Workshop byl věnován otázkám využití kulturních památek v jedenácti západoevropských zemích ve vztahu ke struktuře památkového fondu České republiky. Úvodní referát nastínil základní problémy forem, typů a metod animace hmotných kulturních památek v České republice. Na příkladech vybraných památek v zahraničí je založena srovnávací analýza využití hmotného kulturních dědictví v České republice s přihlédnutím ke specifickému správnímu, legislativnímu a sociálnímu prostředí české společnosti. Cílem celého výzkumu je sestavení metodiky pro založení pasportů jednotlivých památkových objektů, vycházejících nejenom z uměleckohistorických hodnot památek, ale zejména z jejich sociálních a ekonomických funkcí a jejich zapojení do života společnosti. Pozornost je věnována ekonomickým aspektům provozu památkových objektů s přihlédnutím k podstatným ekonomickým externalitám ovlivňujícím efektivitu jejich provozu.
Abstrakt EN: The workshop was devoted to issues of use of cultural monuments in eleven Western European countries in relation to the structure of the Heritage Fund of the Czech Republic. Introductory paper outlined the basic problems of forms, types and methods of animation material cultural heritage in the Czech Republic. The examples selected sites based abroad is a comparative analysis of use of tangible cultural heritage in the Czech Republic with regard to the specific administrative, legislative and social environment of Czech society. The aim of the research is to build the methodology for establishing individual passports monuments, resulting not only from art-historical value of monuments, but in particular their social and economic functions and their involvement in community life. Attention is paid to economic aspects of the operation of historical buildings with regard to the essential economic externalities affecting the efficiency of their operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička