Přejít k obsahu


Generování úloh s parametrizovanými strukturovanými daty

Citace:
GANGUR, M. Generování úloh s parametrizovanými strukturovanými daty. In Sborník příspévků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 119-124. ISBN: 978-80-7435-153-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Generating of Tasks with Parameterized Structured Data
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje dílčí postupy a technologie, použité při řešení rozvojového projektu FRVŠ č. 1150/2011. Projekt je zaměřen na inovaci e-learningové podpory kurzů z oblasti finančního inženýrství. Součástí inovace je vytvoření banky úloh z dané oblasti, ve kterých jsou parametrizovaná nejen vstupní data, ale i data výstupní. Strukturována data vyžadují složitější reprezentaci. Zadání i řešení většiny použitých úloh je popsáno pomocí tzv. tabulkových dat s větším množstvím nejen číselných hodnot v zadání či odpovědi, ale i s možností výběru z více odpovědí. V příspěvku je ukázáno řešení procesu generace tabulkových dat od návrhu XML struktury tabulky, přes vzor zadání konkrétní úlohy až k transformaci tabulky pomocí XSL procesu. Součástí příspěvku je také ukázka XSL šablon, použitých k transformaci tabulkových dat do vybraných formátů Moodle XML popř. LaTeX formátu. Na závěr je prezentován výstup popsaného procesu generace úlohy v podobě vybrané úlohy, importované do banky úloh v LMS Moodle.
Abstrakt EN: The contribution presents processes and technology used in the solution of project FRVŠ No 1150/2011. The project focuses on innovation of e-learning support of financial engineering courses. The part of this innovation is implementation of question bank, where the input and output data are parameterized in. The structured data demand more complex representation. The assignment and solution of the most used tasks are described with help of table data with not only more numbered values in the assignment or in the answers but also with possibility of answer from more choices. The solution of generating process of table data from XML structure of table proposal, over pattern of task to transformation of table in XSL process is explained. In next the contribution shows the example of XSL template that is used in transformation of table data to selected MoodleTeX or LaTeX formats. Finally the output of described process as task imported to question bank in LMS Moodle is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička