Přejít k obsahu


Využití prediktivního trhu pro agregaci informací

Citace:
GANGUR, M. Využití prediktivního trhu pro agregaci informací. In Metódy modelovania a analýzy dát v informačných systémoch. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 146-160. ISBN: 978-80-558-0034-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Use of Prediction Market for Information Agregation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje prediktivní trhy jako jeden z moderních nástrojů dolování, shromažďování a analýzy informace, rozprostřené mezi účastníky trhu, a na jejím základě následné určení předpovědí budoucích neurčitých událostí bez nutnosti dalšího statistického zpracování. V úvodu je uveden stručný přehled z historie vývoje prediktivních trhů, oblasti jejich použití a uvedení některých praktických aplikací, dále jsou představeny hlavní vlastnosti trhu, postup jejich implementace a různé typy těchto trhů. Poté jsou zmíněny některé problémy fungování takových trhů jako je tvorba ceny, likvidita, věrohodnost výstupů, ovlivňování výstupů a jsou ukázána řešení uvedených problémů. Nakonec je prezentována konkrétní implementace prediktivního trhu na FEK ZČU v Plzni, je popsán způsob zapojení obchodování na trhu do výuky, jsou ukázány nástroje, zvyšující likviditu trhu, a poté jsou prezentovány výstupy trhu na příkladu vybraných událostí a srovnání s výsledky výzkumu hodnocení těchto událostí jinými metodami.
Abstrakt EN: Contribution introduces prediction markets (PM) as modern tools for mining, collection and analyzing of information that are spread among market participants. By this way it is possible to determine the future uncertain events without consequent statistical processing. The overview of PM development history, the areas of usage and practical applications are presented. Next the main PM features, the process of its implementation and various types of markets are introduced. Then some problems of market functioning like pricing, liquidity, outputs credibility, output affecting are mentioned and the solution of problems are explained. Finally the particular implementation of PM on FEK UWB in Pilsen is presented, the way of the market integrating to the education process is described, tools for market liquidity increasing are introduced and the results of market are presented on the example of selected events. The results are compared with the results of evaluation of these events by different methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička