Přejít k obsahu


Od statistiky k simulaci

Citace:
HANZELÍNOVÁ, L., ŽÁČKOVÁ, E. Od statistiky k simulaci. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 77-91. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From statistics to simulation
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lada Hanzelínová , PhDr. Eva Žáčková
Abstrakt CZ: Studie popisuje historický vývoj zavádění statistických metod do vzdělávání a metodologie vědy a posun statistiky od slovního a číselného popisu ke grafickým metodám vizualizace dat. Tento významný příklon k tzv. grafické statistice na pře- lomu 19. a 20. století byl v historii dále hlouběji rozvíjen v souvislosti s rozvo- jem počítačové simulace od 60. let a s nástupem grafických počítačových rozhra- ní v 80. letech 20. století. Cílem příspěvku je poukázat na rozporuplnost vizuali- začních technik a simulace jako samozřejmě přijímaných metod ve vědě. Tyto ná- stroje jsou typické vytvářením „evidencí“ s novým (překvapivě problematickým) ontologickým a epistemologickým statusem, který se nachází někde mezi realitou a virtualitou, mezi experimentem a teorií a stále zůstává z pohledu teorie a filo- zofie vědy značně problematický.
Abstrakt EN: This paper describes the history of statistical methods in education and scien- tific research. We focused on methodological shift from verbal and numerical description in statistics to graphic methods of data visualisation. This methodo- logical change, which started to appear at the beginning of the 20th century, was more deeply developed in 60s and 80s with the advance in computer simulation. The aim of the paper is to stress the problematic ontological and epistemological status of visualisation and simulation as scientific tools for creating „evidence“.
Klíčová slova

Zpět

Patička