Přejít k obsahu


Od statistiky k simulaci

Citace: [] HANZELÍNOVÁ, L., ŽÁČKOVÁ, E. Od statistiky k simulaci. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 77-91. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From statistics to simulation
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lada Hanzelínová , PhDr. Eva Žáčková
Abstrakt CZ: Studie popisuje historicky? vy?voj zava?de?ni? statisticky?ch metod do vzde?la?va?ni? a metodologie ve?dy a posun statistiky od slovni?ho a c?i?selne?ho popisu ke graficky?m metoda?m vizualizace dat. Tento vy?znamny? pr?i?klon k tzv. graficke? statistice na pr?e- lomu 19. a 20. stoleti? byl v historii da?le hloube?ji rozvi?jen v souvislosti s rozvo- jem poc?i?tac?ove? simulace od 60. let a s na?stupem graficky?ch poc?i?tac?ovy?ch rozhra- ni? v 80. letech 20. stoleti?. Ci?lem pr?i?spe?vku je pouka?zat na rozporuplnost vizuali- zac?ni?ch technik a simulace jako samozr?ejme? pr?iji?many?ch metod ve ve?de?. Tyto na?- stroje jsou typicke? vytva?r?eni?m ?evidenci?? s novy?m (pr?ekvapive? problematicky?m) ontologicky?m a epistemologicky?m statusem, ktery? se nacha?zi? ne?kde mezi realitou a virtualitou, mezi experimentem a teorii? a sta?le zu?sta?va? z pohledu teorie a filo- zofie ve?dy znac?ne? problematicky?.
Abstrakt EN: This paper describes the history of statistical methods in education and scien- tific research. We focused on methodological shift from verbal and numerical description in statistics to graphic methods of data visualisation. This methodo- logical change, which started to appear at the beginning of the 20th century, was more deeply developed in 60s and 80s with the advance in computer simulation. The aim of the paper is to stress the problematic ontological and epistemological status of visualisation and simulation as scientific tools for creating ?evidence?.
Klíčová slova

Zpět

Patička