Přejít k obsahu


Právní dějiny mimoevropských zemí

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny mimoevropských zemí. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 243 s. ISBN: 978-80-7380-282-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal history of non-European countries
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc.
Abstrakt CZ: Publikace o mimoevropských právních dějinách podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena o kapitoly z právních dějin zejména středověké Číny, Thajska, Brazílie či Hongkongu. Kniha je určena nejen posluchačům právnických fakult, ale také zájemcům o země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Čtenář má možnost utřídit si základní informace z oboru, který společně s právní komparatistikou a právní filozofií patří k nejvýznamnějším pomocným vědám právním.
Abstrakt EN: Publication of outside legal history outlines the development of state and law in the countries of Asia, Africa and Latin America, from their beginnings. Attention is paid to the state departments of historical institutions, sources of law and contemporary form of major institutions, both public and private law in a broader historical context. Compared to the previous edition is expanded by a textbook chapter on legal history, especially medieval China, Thailand, Brazil and Hong Kong. The book is intended not only to students of law schools, but also those interested in the countries of Asia, Africa and Latin America. The reader has to sort out the basic information from the field, which, together with comparative law and jurisprudence are among the most important auxiliary sciences law.
Klíčová slova

Zpět

Patička