Přejít k obsahu


Informační a komunikační technologie ve vzdělávání v pedagogicko-psychologickém kontextu

Citace:
MAINZ, D., FILIPI, Z. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání v pedagogicko-psychologickém kontextu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 1918-1924. ISBN: 978-80-904877-7-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information and Communication Technology in Education in the Pedagogical and Psychologycal Context
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Mgr. Denis Mainz , Mgr. Zbyněk Filipi
Abstrakt CZ: Příspěvek je v úvodní části věnován výkladu pojmu informace ve vybraných vědních disciplínách a pojednává o způsobech komunikace z pohledu historického a současného. Hlavní část příspěvku specifikuje a popisuje moţné problémy spojené s informačními a komunikačními technologiemi, obzvláště ve spojitosti s vyuţitím internetu ve vzdělávání. U těchto problémů jsou uváděny příčiny jejich vzniku vycházející z pedagogických a psychologických poznatků, a současně z pohledu pedagoga respektujícího existenci alternativních a aktivizujících přístupů ve vzdělávání.
Abstrakt EN: This paper is devoted to the interpretation of the information in selected science disciplines in the introduction. The paper discusses ways of communication from the perspective of historical and contemporary. The main part of the paper specifies and describes the possible problems that are related to information and communication technologies especially in the connection with the use of Internet in education. For these problems are listed the cause of their occurrence based on the pedagogical and psychological knowledge also from the perspective of a teacher who respects the existence of alternative and activating approaches in education.
Klíčová slova

Zpět

Patička