Přejít k obsahu


Thomas Kuhn

Citace:
Benda, L., Vondrášek, M., Dostálová, L. Thomas Kuhn. KFI FF ZČU, Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, 01.12.2011 - 01.12.2011.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thomas Kuhn
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Libor Benda , Mgr. Martin Vondrášek , Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu "Filosofie vědy Thomase Kuhna" byl na katedře filosofie FF ZČU uspořádán workshop věnovaný dílu tohoto klíčového představitele filosofie vědy 20. století. Hlavním záměrem akce bylo umožnit badatelům z nejrůznějších akademických pracovišť v České republice prezentovat původní příspěvky zabývající se libovolnými aspekty Kuhnova díla a zúčastnit se kritické diskuse na toto téma. Workshop byl dále uspořádán také za účelem otevření širší diskuse o kuhnovských motivech ve filosofii vědy obecně v českém prostředí, neboť specifickým motivům, které se v Kuhnových názorech na vědu objevují, a zejména jejich zasazení do širšího kontextu, jakož i jejich vlivu na další vývoj ve filosofii a sociologii vědy byla u nás dosud věnována jen minimální pozornost.
Abstrakt EN: Within the frame of the project "Thomas Kuhn's philosophy of science" a workshop dedicated to the work of this key representative of the 20th century philosophy of science was organised at the University of West Bohemia's department of philosophy. The central aim of the proceeding was to allow researchers from various academic workplaces in the Czech Republic to present original papers dealing with arbitrary aspects of Kuhn's work and to take part in a critical discussion about it. Furthermore the workshop was organised also with the view of opening a broader discussion about Kuhnian motives in philosophy of science in general in the Czech area, for the specific motives which appear in Kuhn's view of science, and especially their setting in a broader context, as well as their influence on the further development of philosophy and sociology of science are topics which up to now have gained only minimal attention there.
Klíčová slova

Zpět

Patička