Přejít k obsahu


Mapping of the Epistemic Gap: From the Range of Proposition to the Open Texture of Concept

Citace:
SCHUSTER, R. Mapping of the Epistemic Gap: From the Range of Proposition to the Open Texture of Concept. In Erkenntnistheorie: Kontexte, Werte, Dissens/ Epistemology: Contexts, Values, Disagreement. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft XIX. Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2011. s. 279-281. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1022-3398
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mapping of the Epistemic Gap: From the Range of Proposition to the Open Texture of Concept
Rok vydání: 2011
Místo konání: Kirchberg am Wechsel
Název zdroje: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Verifikacionismus obhajovaný logickými empiristy, jenž má kořeny ve Wittgensteinově koncepci elementární věty, nedokázal překlenout propast mezi výsledky naší epistemické schopnosti a zachycením těchto výsledků v jazyce. Článek se pokouší zmapovat onu epistemickou propast a ukázat, že 1) je skryta již ve Wittgensteinově koncepci věty ve formě tzv. “Spielraum” a 2) a že se stane zřetelnou ve Waismannově pozdější myšlence tzv. “the open texture of concept”. Argumentace je založena na Waismannových spisech, které jsou chápány nikoli jako pouhý zprostředkovaný zdroj Wittgensteinových myšlenek, nýbrž jako svědectví kreativního posunu, který Waismann vykonal od verifikacionismu k jeho originální kritice.
Abstrakt EN: Verificationism espoused by logical empiricists which is rooted in Wittgenstein’s conception of a proposition as a truth-function of elementary propositions has failed to span a gap between results of our epistemic ability and its capture in language. The paper tries to map this epistemic gap and shows that 1) it is already implicit in Wittgenstein’s concept of proposition in a form of so called “Spielraum” and 2) it becomes declared in Waismann’s later idea of “the open texture of concept”. The argumentation is based on Waismann’s writings that are treated not just a second hand source of Wittgenstein but as a testimony of a creative movement that Waismann undertook from the verificationist position to its original critique.
Klíčová slova

Zpět

Patička