Přejít k obsahu


ANALÝZY MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ REALIZOVANÝCH ZKOUŠEK VE VÝROBNÍM PROCESU

Citace:
ŠŤASTNÁ, L., ŠIMON, M. ANALÝZY MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ REALIZOVANÝCH ZKOUŠEK VE VÝROBNÍM PROCESU. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 1-11. ISBN: 978-80-7372-774-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ANALYSIS OF POSSIBILITY OF REALIZED TESTS IN PRODUCTION PROCESS
Rok vydání: 2011
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Lucie Šťastná , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek vybírá ve výrobním procesu procesy zkoušek a popisuje způsob jejich analýzy a možnosti jejich realizace vlastními silami, ve vlastním podniku, či jejich zajištění externě. Z popisu procesu vyplývá, že veškeré vývojové zkoušky jsou pro každý díl na každém projektu prováděny v ideálním případě dvakrát. V horším případě se zkoušky opakují, dokud vyvíjený díl nesplňuje veškerá specifika dle předepsaných zkoušek. Tím vzniká potřeba minimalizovat náklady na tyto zkoušky. Je tedy potřeba prověřit zda dosáhneme menších nákladů vlastní realizací zkoušek, nebo jejich externím zajištěním. O způsobu analýzy, vyhodnocení a vyvození závěrů ke konkrétnímu případu zajištění zkoušek ve výrobním procesu bude pojednávat tento příspěvek
Abstrakt EN: Post selectsthemanufacturingprocess, testing process and describes the method of analysis and the possibility of their realization on their own in own company or outsourced their security. From the description of the process implies that all developmental tests for each part of every project undertaken, ideally twice. In the worst case, the test repeated until the developed part does not meet all the specifics according to the prescribed tests. This creates the need to minimize the cost of such testing. It is therefore necessary to examine whether smaller loads reach their own realization of the tests, or their external security. A method to analyse, evaluate and draw conclusions for a particular case to ensure the tests in the manufacturing process will be discussed in this post.
Klíčová slova

Zpět

Patička