Přejít k obsahu


Platonica Pilonica II. Faidros.

Citace:
BOHÁČEK, K. Platonica Pilonica II. Faidros.. 1. vyd. Plzeň : ZČU Plzeň, 2011, 172 s. ISBN: 978-80-261-0081-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Platonica Pilonica II. Phaedrus.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Bc. jiří Stránský , Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie je zamýšlena jako představení dialogu Faidros, ale zároveň i platónských studií jako takových, tedy metod a prostředků užívaných v současném bádání k interpretaci a výkladu. Naprostý laik či začátečník tak z knihy získá poměrně jasnou představu, co vše platónská studia zahrnují, co je nezbytné před započetím vlastního čtení, podle jakých pravidel takové čtení probíhá a jakými směry se mohou ubírat následné interpretace. Zároveň je celý proces představen jako platónské fi losofi cké drama. Jednotlivým krokům v postupu intepretace je vždy věnována samostatná kapitola; její zpracování bylo svěřeno jednotlivým členům Plzeňského platónského kroužku a dvěma hostům.
Abstrakt EN: Presented monograph is intended as an introduction to the dialogue Phaedrus, but also to the Platonic studies, as such , ie the methods and means used in contemporary research for the interpretation and explanation. A complete layman or beginner gets form the book a fairly clear vision what all Platonic studies include, what is necessary before starting his own reading, according to which rules such reading is and what directions they can take subsequent interpretation. At the same time the process is introduced as a Platonic philosophical drama. Each step in the procedure of interpretation is always given a separate chapter; each chapter was given to individual members of Pilsen Platonic ring and two guests.
Klíčová slova

Zpět

Patička