Přejít k obsahu


Pojetí žákovských kompetencí v soudobých kurikulárních dokumentech SRN – Specifické žákovské kompetence předmětu „umění“ v učebních plánech pro gymnázia spolkových republik: Bavorsko, Berlín a Sasko

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Pojetí žákovských kompetencí v soudobých kurikulárních dokumentech SRN – Specifické žákovské kompetence předmětu „umění“ v učebních plánech pro gymnázia spolkových republik: Bavorsko, Berlín a Sasko. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 103-107. ISBN: 978-80-210-4371-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comprehension of pupils´ competencies in current curricular documents of Germany – Specific pupils´ competencies of subject Art in the teaching plans for Gymnasiums in Bavaria, Berlin and Saxony
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje vymezení nových cílů edukace - zaměření na dosahování žákovských kompetencí a jejich zakotvení v soudobých německých kurikulárních dokumentech. Mapuje výsledky současných oborových diskuzí na toto téma. Zabývá se pojetím specifických oborových kompetencí v učebních plánech několika spolkových zemí, za účelem přiblížení komplikované situace kolem tvorby vzdělávacího standardu pro předmět „Umění“, který bude společný veškerým spolkovým zemím Německa.
Abstrakt EN: The article devotes itself to limiting new educational goals – the focus is on reaching pupils` competencies and its anchoring in current German curricular documents. It brings the results of current field discussions on this topic. It deals with comprehension of specific field competencies in the educational plans of some German lands, for the purpose of approaching the complicated situation dealing with the making of art subject educational standard, which will be common for all lands in Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička