Přejít k obsahu


Archeologie krajiny pod Řípem

Citace:
GOJDA, M., TREFNÝ, M. Archeologie krajiny pod Řípem. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 160 s. ISBN: 978-80-7043-988-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeology in the Landscape around the Hill of Říp
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. , Mgr. Martin Trefný Ph.D.
Abstrakt CZ: Projekt Archeologie krajiny Podřipska, jehož výsledky přináší tato monografie, přispěl k poznání pravěkého a raně středověkého vývoje daného regionu, a to jak v rovině heuristické (identifikace, evidence a dokumentace nových archeologických areálů, lokalit, objektů), tak v rovině metodologické. V rámci objevů dosud nezachycených stop lidského osídlení byly zjištěny rovněž nové druhy památek, jejichž následný výzkum přinesl řadu poznatků, týkajících se specifických aspektů pravěkého a raně středověkého vývoje Podřipska. Některé výzkumné aktivity zároveň obohatily dosavadní poznání již známých archeologických lokalit a přinesly tak specifické poznatky, na jejichž základě lze revidovat náš pohled na roli či funkci těchto míst. Konečně kombinace různých výzkumných metod na jedné lokalitě přispěla zároveň k ověření jejich potenciálu a vhodnosti použití k průzkumu různých druhů archeologických struktur či situací.
Abstrakt EN: The results of the project, Archaeology of The Podřipsko Landscape, the subject of this monograph, contributes to the advancement of our knowledge about the prehistoric and early historic developments in this region, both for the heuristic aspect (identification, recording and documenting new archaeological sites and features) and for methodology. Regarding discoveries of previously unknown evidence of human settlement, new archaeological areas were revealed. Their subsequent study brought a number of findings related to the specific aspects of the prehistoric and early historic Říp region. Some research activities also contributed to knowledge of the previously known archaeological sites, and resulted in findings that either widen or revise our view on the role or function of these sites.
Klíčová slova

Zpět

Patička