Přejít k obsahu


Černocká, S. – Červenka, M. - Durdík, T. – Vinař, J. 2010: Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice.

Citace:
HLOŽEK, J. Černocká, S. – Červenka, M. - Durdík, T. – Vinař, J. 2010: Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice.. Zprávy památkové péče, 2011, roč. 71, č. 3, s. 216-217. ISSN: 1210-5538
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha 1
Název zdroje: Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Recenze komplexně pojaté publikace sumarizující dosavadní výsledky dlouhodobého výzkumu lokality vyvolaného připravovanými památkovými úpravami. V práci je věnována pozornost nejen historii hradu a výsledkům archeologického výzkumu v jednotlivých částech hradní dispozice. V rámci práce jsou širší odborné i laické veřejnosti zpřístupněny 3D vizualizace současného stavu lokality, nástin jejího stavebního vývoje, nově je zpracováno hodnocení postavení hradu v rámci soudobé české hradní produkce a v neposlední řadě je v rámci publikace nastíněna koncepce připravovaných památkových úprav i dalšího využití hojně navštěvovaného hradního areálu.
Abstrakt EN: The review informs about the compelling book summarizing all available knowledge of the long term research of the site induced by intended modifications. In this paper, attention is paid to not only history of the castle and results of the archaeological research in individual parts of the castle lay-out. In terms of the paper, scientific as well as wide audiences are introduced to 3D visualizations of the present state of the site, short information about of its constructional development. Newly, evaluation of the castle position in the contemporary castle production and also approach of the intended works and also other ways of use of this frequently visited castle area.
Klíčová slova

Zpět

Patička