Přejít k obsahu


Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů. In Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference katedry archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 9-18. ISBN: 978-80-7043-949-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remote sensing of prehistoric, medieval and modern field systems
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na zaniklé nebo v podobě terénních pozůstatků dochované polní systémy, a to od počátku vzniku zemědělství až do novověku. K řešení sledovaných otázek je využíváno potenciálu dat z dálkového průzkumu Země. Nezbytnou součástí práce je vypracování modelu pravěkého až novověkého zemědělství a shrnutí poznatků z dosavadních výzkumů v zemích, kde se tyto polní systémy dochovaly ve velké míře až dodnes. Jsou zde pouze vymezeny základní pojmy související s otázkami polních systémů, jako jsou např. keltská pole, reaves, lynchets, středověké a novověké plužiny. Vlastní výzkum polních systémů probíhá ve dvou vybraných oblastech v České republice (Tachovsko a v Českého středohoří). Cílem práce je zodpovězení konkrétních otázek, jež problematiku zaniklých polních systémů provázejí, např. jakými postupy lze sledovat zaniklé polní systémy v našem prostředí, jaké typy polních systémů můžeme v naší zemi očekávat či jestli je zde podobnost s jinými evropskými státy.
Abstrakt EN: This paper is focus on deserted field systems and possibilities of their investigation. There are define basic terms of field systems (e.g. Celtic fields, lynchets, reaves, medieval and modern fields). The work also contains a summary of researches in the countries where these field systems are preserved until now. The research is based on prospecting of deserted field systems in the Czech Republic by using non-destructive methods (Aerial archaeology, Remote sensing). There is a database with these field systems. Remains of identified fields are nearly always preserved on the higher ground and in the areas badly accessible for mechanization (these areas were not impacted by intensive ploughing). We can only identify medieval and modern field systems. It is presumable that it is not possible to find prehistory field systems because there are no conditions for preservation these fields in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička