Přejít k obsahu


Odolnost trakčního pohonu vůči buzeným kmitům

Citace:
MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Odolnost trakčního pohonu vůči buzeným kmitům. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Traction drive resistance to excited oscillations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Majorszký , Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá problémem přítomnosti harmonických ve ss troleji a jejich vlivu na stabilitu trakčního pohonu. Byla sestavena simulace pro zjištění odolnosti pohonu vůči buzeným kmitům (frekvenční charakteristiky trakčního pohonu). Pohon s asynchronním motorem a skalárním řízením byl simulován s reálnými parametry, následně byly frekvenční charakteristiky změřeny. Amplitudy vybuzených kmitů byly měřeny v závislosti na frekvenci budících kmitů a statorové frekvenci motoru. Výsledky měření jsou použity pro ověření funkčnosti řízení měniče a jeho zapojení.
Abstrakt EN: The goal of this paper is description of problems of harmonics presence in a trolley and the influence on the stability of traction drives. The simulation model was created to research a drive resistance to the frequency of injected harmonic oscillations (frequency characteristic of traction drive). The drive with an asynchronous motor and a scalar control was simulated with real parameters of the drive and then the frequency characteristics were measured. Magnitudes of the excited harmonic component were measured in dependence on the injected harmonic current frequency and the stator frequency of the motor. The results of the measuring are used to prove the functionality of the converter control and connection.
Klíčová slova

Zpět

Patička