Přejít k obsahu


Intestátní dědická posloupnost a odúmrť v českém středověkém právu zemském

Citace:
KNOLL, V. Intestátní dědická posloupnost a odúmrť v českém středověkém právu zemském. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 128-142. ISBN: 978-80-7380-354-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legitimate hereditary succession and escheat in the czech medieval land law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá dvěma vybranými instituty českého středověkého dědického práva. Na základě analýzy právních pramenů věnuje pozornost vývoji intestátní dědičné posloupnosti, která postupně rozšířovala ve prospěch pozůstalých, a zároveň omezovala právo odúmrti panovníka.
Abstrakt EN: Paper deals with two selected institutes of czech land inheritance law in the Middle Ages. Based on analysis of legal sources dedicated to the progresive development of legitimate hereditary, which extended the benefit of survivors while limiting the sovereign right of escheat.
Klíčová slova

Zpět

Patička