Přejít k obsahu


Der zweite Versuch. Schwierige Anfänge des Reichsgaues Sudetenland

Citace:
BREITFELDER, M. Der zweite Versuch. Schwierige Anfänge des Reichsgaues Sudetenland. In Die tschechisch-bayrische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s. 13-22. ISBN: 978-3-935052-88-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The second attempt. Difficult beginnings of Imperial District Sudetenland
Rok vydání: 2011
Místo konání: Regensburg
Název zdroje: Stadtarchiv Regensburg
Autoři: PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D.
Abstrakt CZ: 30. října 1938 vyhlásil Hitler vytvoření Stranické župy Sudety a jmenoval Henleina - doposud říšského komisaře - také župním vedoucím. Tak byly určeny základní obrysy budování správy a samosprávy, a to ještě předtím, než byly potvrzeny Zákonem o sudetoněmecké župě. "Říšská župa Sudety" tak měla být konstituována jako státní správní okrsek a současně samosprávné území. Pro Henleina to byl úspěch, neboť bylo možné předpokládat, že i v jednotném velkoněmeckém státu bude moci hájit zájmy sudetských Němců. Další vývoj však závisel na mnoha dalších faktorech. Převedením SdP do NSDAP a "doplňovacími volbami do Říšského sněmu 4. 12. 1938 se navenek uzavřela první fáze "zglajchšaltování" Sudet. Další vývoj však závisel na mnoha dalších okolnostech…
Abstrakt EN: On the 30th October 1938, Hitler declared a District Party Sudetenland and appointed Henlein –so far the Imperial Commissioner - head of the district. Thus there were determined the basic outlines of building administration and local government, even before they were confirmed by the Law of Sudetenland District. "Imperial District Sudetenland" had to be constituted as a state administrative district and self-governing territory at the same time. It was a success for Henlein, because it was possible to assume that he would be able to defend the interests of the Sudeten Germans even in the unified German state. Further development depended on other factors. By converting the SdP into the NSDAP and complementary election to the Reichstag on the 4th December 1938, the first phase of "gleichschalting" Sudetenland was concluded outwardly. However further development depended on many other factors ...
Klíčová slova

Zpět

Patička