Přejít k obsahu


O povaze vědy: Novokantovství

Citace:
DEMJANČUK, N., PROFANT, M., PODHAJSKÝ, J. O povaze vědy: Novokantovství. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 157 s. ISBN: 978-80-261-0045-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the Nature of Science: Neo-Kantianism
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk CSc. , PhDr. Martin Profant Ph.D. , Mgr. Jiří Podhajský
Abstrakt CZ: Úkolem předkládané knihy je poskytnout obraz jednoho z vlivných filosofických směrů přelomu 19.-20. století, kterým je novokantovství. Samo o sobě je novokantovství jedním z dobových pokusů systematicky rozpracovat pojetí vědy a prozkoumat široké spektrum aspektů vědeckého poznání. Zároveň si tento směr uvědomuje a reflektuje těsnou vazbu vědy jako činnosti a kultury, v jejímž rámci je tato činnost realizována. V knize jsou představeny ty nejdůležitější myšlenky, názory a reflexe novokantovců, které jsou aktuální i v dnešních diskuzích. V českém prostředí plní text zároveň úkol (službu) úvodu do tohoto filosofického směru a je doplněn o řadu faktografických údajů o životě a díle jeho nejvlivnějších představitelů. Kniha je rozdělena do tří na sebe navazujících částí, které jsou doplněny o dodatek, jenž čtenáři umožňuje odkrýt určující souvislosti mezi Kantovou filosofií a myšlením novokantovců.
Abstrakt EN: The goal of presented book is to provide an overall picture of Neo- Kantianism, which has been one of the most influential philosophical movements of the 19th and 20th century. Neo-Kantianism itself is one of the contemporary attempts to systematically develop concepts of science and explore a wide range of aspects of scientific knowledge. At the same time the movement is aware of and reflects the close relationship of science as an activity and culture within which the activity is carried out. The book presents the most important ideas, opinions and reflections of Neo-Kantianism which are presented even in today’s discussions. In the Czech environment, the text serves at the same time as introduction to the philosophical movement and is complemented by a number of factual data about the life and work of its most influential leaders. The book is divided into three consecutive sections, which are supplemented by an appendix which allows readers to uncover the defining relation between Kant’s philosophy and thinking of Neo-Kantianism.
Klíčová slova

Zpět

Patička