Přejít k obsahu


Kniha Naše dítě v historickém, utopickém a antiutopickém kontextu

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Kniha Naše dítě v historickém, utopickém a antiutopickém kontextu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 69-83. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The book Our child in ideological, utopian and anti-utopian context
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve stati „Kniha Naše dítě v ideologickém, utopickém a antiutopickém kontextu“ autorka analyzuje reprezentativní československou příručku v péči o dítě z hlediska její ideologické zátěže a napojení na motivy utopické a antiutopické literatury. Ukazuje se, že Naše dítě napomáhá modelovat člověka od nejútlejšího věku v plném souladu s myšlenkami totalitní socialistické ideologie. Podle uváděných rad a pokynů je vychováván ukázněný, poslušný jedinec, připravovaný na kolektivistický a pracovní způsob života. Značně ideologizováno je samotné mateřství, z něhož je vyňato cokoli individuálního. Na jedné straně se žena jeho prostřednictvím sice podílí na společném „velkém díle“, tj. dosažení komunismu, na druhé straně je však její postavení ve výchově vlastního dítěte v podstatě pasivní, neboť závazná pravidla výchovy určuje stát a jeho instituce. Nesporná utopističnost příručky spočívá v její bezalternativní návodnosti, didaktičnosti, do detailu promyšlené systémovosti, v nastavení jednotného časového rytmu pro všechny a v konečném spoluvytváření ideálního uzavřeného světa složeného ze stále se sebezdokonalujících jedinců. Z prvků obsažených v Našem dítěti domýšlí antiutopie do chmurných vizí zejména motivy oslabené otcovské a silně regulované mateřské role, téma odtržení dítěte od rodiny a jeho brzké umístění do kolektivistických zařízení, což ve výsledku vede k atomizaci společnosti u úplnému zrušení rodiny, jejíž roli přebírá stát.
Abstrakt EN: In the article “The book Our child in ideological, utopian and anti-utopian context” the authoress analyzes a representative Czechoslovak handbook about child care from the point of view of its ideological burden and relationship with the motives of utopian and anti-utopian literature. It is obvious that Our child helps to design the man from his earliest childhood in conformity with the theory of totalitarian socialist ideology. On the advice and according to instructions, a disciplined and obedient individual is being educated, ready for collectivistic and working way of living. Motherhood itself is considerably ideologized from which anything individual is excluded. On the one hand, woman participates by means of it in a common “great work”, i.e. attainment of communism, on the other hand her position is, however, in principle passive as for education of her own child, because the State and its institutions determine binding rules of education. Incontestable utopian characteristics of the book consists in its non-alternative instruction, didactic character, system approach, well-considered in detail, in setting of uniform time rhythm for all, and in final common and collective creation of an ideal world made-up of permanently self-improving individuals. From the elements contained in Our child, anti-utopia sees as dark visions chiefly motives of weakened father´s role and strongly regulated mother´s role. The theme of separation of the child from his/her family, and his/her placement in collectivistic pre-school establishments consequently leads to atomization of society and to a total family dissolution, the role of which undertakes the State.
Klíčová slova

Zpět

Patička