Přejít k obsahu


Vulkanizační lis s uzávěrem pro vyvození svěrné síly

Citace:
ČECHURA, M., CHVAL, Z., MIMRÁČEK, M., HLAVÁČ, J. Vulkanizační lis s uzávěrem pro vyvození svěrné síly. Praha, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Curing press with closure for exerting clamping forces
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Milan Mimráček , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Navržené bajonetové uzavírání vulkanizačního lisu s vyvozením svěrné síly odstraňuje nevýhody výše zmíněných případů. Řešení využívá samotný bajonetový uzávěr, opatřený klínovými segmenty, k vyvození svěrné síly. Bajonetový uzávěr je umístěn z části na spodním tělese vulkanizačního lisu a z části na vyztužené vulkanizační komoře, která nově zajišťuje přenos pracovní síly mezi spodním a horním dílem vulkanizační formy. Úhel stoupání klínových segmentů musí být z důvodu požadavku samosvornosti volen menší, než třecí úhel. Samosvornost bajonetového uzávěru zajišťuje stálé spojení spodního tělesa vulkanizačního lisu s vulkanizační komorou bez nutnosti dalšího zajištění. Navrhovaným řešením odpadá potřeba klikového mechanismu včetně hmotného příčníku, klesá materiálová náročnost a odstraňuje se nutnost využití hydraulického válce pro vyvození svěrné síly.
Abstrakt EN: The proposed closure bayonet curing presses with clamping forces of the drawing of the disadvantages of the above-mentioned cases. The solution uses the very bayonet cap, provided with wedge-shaped segments, to draw the clamping force. Bayonet cap is placed in part on the lower body curing press and partly reinforced the curing chamber, which now provides transfer of labor between the lower and upper part of the curing mold. Pitch angle wedge segments must be due to the requirement of self-locking chosen smaller than the friction angle. Self-locking bayonet connection ensures stable lower body curing press with a curing chamber without additional collateral. The proposed solution eliminates the need to crank mechanism including a fixed beam, decreasing material intensity and eliminates the need for the use of hydraulic cylinders for exerting clamping forces.
Klíčová slova

Zpět

Patička