Přejít k obsahu


Festa academica v Pardubicích a okolí

Citace:
BEZDĚK, J. Festa academica v Pardubicích a okolí. Cantus, 2011, roč. 22, č. 4, s. 44-45. ISSN: 1210-7956
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Festa Academica in Pardubice and its surroundings
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Unie českých pěveckých sborů
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Pardubický festival akademických sborových těles se koná vždy jednou za dva roky a je současně vkomponován do širšího kulturního rámce Festa Academica. Termínově je cílen k listopadovým oslavám výročí událostí roku 1939 a 1989. Nad celou akcí převzali letos záštitu rektoři významných českých univerzit a další významné osobnosti, a tak se stal velmi prestižní platformou pro prezentaci špičkového akademického sborového umění. Organizační výbor letos vybral pro jednotlivá vystoupení akusticky velmi vhodné prostory kostelů i koncertních sálů, z nich pak patrně největší nároky na detailní vypracování interpretace kladla aula pardubické univerzity. Prostorem „snů“ lze pak označit odsvěcený duchovní stánek v Chrudimi – dnes Muzeum barokních soch. Koncerty festivalu pak zavítaly ještě do chrámů v Lázních Bohdaneč a Pardubicích. Koordinací se pak dosáhlo návaznosti s mešními obřady, a tudíž mnoho věřících spojilo návštěvu kostela i s vysokým estetickým hudebním zážitkem. Je velmi sympatickou tradicí, že se organizátoři snaží, aby všechny sbory zpívaly na všech místech konání festivalu. Na vystupující tělesa jsou pak kladeny repertoárové nároky především v tom smyslu, aby citlivě odlišila program, který se provede v kostele nebo v kulturního domu. Na festivalu vystoupily Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, slovenský sbor Apollo, česko-polský sbor Canticum Novum z Českého Těšína, Dívčí akademický sbor Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: Pardubice choral festival of academic bodies is held once every two years and is currently incorporating the framework into a broader cultural Festa Academica. Futures is aimed to celebrate the anniversary of the November events in 1939 and 1989. Above all events this year took over patronage of prominent Czech Rectors of universities and other leading figures, and thus became a very prestigious platform to present cutting-edge academic choral art. The Organizing Committee has chosen this year for the individual performances acoustically very suitable premises churches and concert halls, of them probably the most challenging to develop a detailed interpretation put Auditorium University of Pardubice. Space "Dreams" is then marked deconsecrated spiritual stand in Chrudim - now the Museum of Baroque sculptures. Concerts Festival ensembles then have to temples in Spa Bohdanec and Pardubice. Coordination is then achieved with the following mešními ceremonies, and thus many believers joined together to visit the church with a high aesthetic musical experience. It is very nice tradition that organizers are trying to make all the choirs singing in all venues of the festival. The protruding elements are then placed repertoire demands especially in the sense that sensitively distinguish a program that is performed in a church or community center. Performed at the festival Art Ensemble of University of Pardubice, Slovak Choir Apollo, the Czech-Polish Corps of the Czech Canticum Novum Těšín, Girls Academic Choir of the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička