Přejít k obsahu


Zrození pěvkyně (odborná dokumentace k vokálně interpretační analýze úvodního a závěrečného koncertu Lucie Hilscherové na katedře hudební kultury FPE Západočeské univerzity, která je jako součást výzkumu vývoje pěveckého hlasu za pedagogické asistence. Vyhodnocení uvedené dokumentace)

Citace:
BEZDĚK, J. Zrození pěvkyně (odborná dokumentace k vokálně interpretační analýze úvodního a závěrečného koncertu Lucie Hilscherové na katedře hudební kultury FPE Západočeské univerzity, která je jako součást výzkumu vývoje pěveckého hlasu za pedagogické asistence. Vyhodnocení uvedené dokumentace). In Interdisciplinárna konferencia PRIZMA. Žilina: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-554-0321-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Birth of singer (professional documentation vocal interpretive analysis of initial and final concert at the Department of Lucy Hilscherová FPE musical culture of West University, which is a part of research on the development of singing voice for educational assistance. The evaluation of the documentation)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Je zřetelné, že si do začátku studia zpěvu na katedře hudební kultury FPE Západočeské univerzity Lucie Hilscherová (nar. 1979) již přinesla velký dovednostní vklad. Dokazuje to též analýza interpretace písně Děvče z Moravy od B. Martinů z prvního koncertu. Za dobu studia pak studentka rozvinula především vedení tónů ve frázi, zpřesnila intonaci, výslovnost a celkově zušlechtila barvu hlasu. Ostatní pěvecké dovednosti vykazovaly již od začátku stav dokonalého zvládnutí. Je tedy logické, že provedení Musorgského Gopaku na absolventském koncertě mohlo přinést již mimořádnou uměleckou kvalitu, která byla umocněna silným splynutím duše pěvkyně s obsahem skladby.
Abstrakt EN: It is obvious that you start to study singing at the Department of the musical culture of West University FPE Hilscherová Lucia (born 1979) has brought great skill deposit. It shows also the analysis of the interpretation of the song Girl from Moravia by B. Martinu's first concert. Over the study period the student has developed guidance notes especially in the phrase, more accurate intonation, pronunciation, and upgraded the overall color of the voice. Other singing skills showed since the beginning of the state of perfect mastery. It is therefore logical that the implementation of Mussorgsky Gopak the graduation concert could bring the already outstanding artistic quality, which was augmented by a powerful fusion of soul singer with a song.
Klíčová slova

Zpět

Patička