Přejít k obsahu


Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F. Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions. In 20th Anniversary In, Conference proceedings. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., Ostrava, 2011. s. 678-684. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger, spol. s r.o., Ostrava
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Michaela Kašparová , František Zahálka
Abstrakt CZ: HVOF povlaky na bázi tvrdokovu jsou, díky kombinaci tvrdých částic a houževnaté matrice, jedněmi z nejlepších materiálů pro aplikace vyžadující odolnost proti opotřebení. Nejčastěji vyskytujícími se způsoby opotřebení je opotřebení při kluzném tření. Podle jednotlivých aplikacích jsou proměnnými veličinami zatížení, teplota, lubrikace atd. Příspěvek se zabývá podmínkami zatěžování na velikost a míru kluzného tření a opotřebení povlaků na bázi karbidu wolframu a karbidu chromu, připravených pomocí technologie HVOF. Byly realizovány čtyři různé druhy zkoušek tření a opotřebení: ASTM G99 (Pin-on-disc test), ASTM G 77 (Block-on-Ring test), ASTM D5707 (SVR Test) a test s vysokým zatížením Pin-on-cylinder test. Pro hodnocení bylo použito několik typů lubrikantů, jejichž vliv na hodnotu koeficientu tření a míru opotřebení byl porovnán s podmínkami suchého tření a vzájemně mezi sebou, s ohledem na použité zatížení. Na základě získaných výsledků byla posouzena vhodnost aplikace povlaků na bázi WC a CrC pro různé typy aplikací lišící se pracovními podmínkami.
Abstrakt EN: The HVOF sprayed hardmetal coatings, thanks to the combination of hard particles and tough matrix, show superior behavior in applications requiring the wear resistance. Among other types of wear, sliding friction and wear behavior is one of the most common. In dependence on application, the working conditions varied in terms of load, velocity, temperature, lubrication etc. In the paper, the influence of load condition on the sliding friction and wear behavior of the WC-based and CrC-based HVOF sprayed hardmetal coating was studied using four different friction and wear tests: ASTM G 99 (Pin-on-disc test), ASTM G 77 (Block –on-ring test), ASTM D5707 (SVR test) and high loaded friction wear test (Pin-on-cylinder test). Several types of lubricants were used to compare the dry and lubricated sliding friction and to study the lubricants influence of the coefficient of friction and wear of selected coatings with respect to the load conditions. Based on the results, the suitability of the WC-based and CrC-based coatings for different application in dependence on working conditions is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička