Přejít k obsahu


Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, D. Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 111 s. ISBN: 978-80-261-0046-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The philosophy of culture of Boris Vyseslavcev
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Dagmar Demjančuková CSc.
Abstrakt CZ: Monografie navazuje na dvě předchozí publikace autorky věnované osobnostem kulturního života Ruska minulého století (Ruská kultura 20. století (2008) a Inteligence v duchovním života Ruska 20. století (2010)). Studie věnuje pozornost dílu B. Vyšeslavceva, které odráží procesy ruské historie první poloviny minulého století. Na příkladu díla jedné osobnosti zachycuje autorka kořeny a povahu ruské filosofie, její provázanost s celoevropským a světovým filosofickým myšlením. Ukazuje, jak filosofie kultury B. Vyšeslavceva vystihuje nejen kulturní změny minulého století, ale také předjímá ty jevy, kterými žije kultura závěru minulého století. Krize klasické kultury, pesimistické prognózy její budoucnosti v podmínkách technokratických a scientistických změn realizovaných na pozadí rozdílných dobových politických konceptů vede k tomu, že se mnozí ruští intelektuálové hledají odůvodnění výjimečného poslání ruské kultury. Studie ukazuje, jak se B. Vyšeslavcev vzdaluje tomuto modelu a odůvodňuje odpovědnost nejen ruské, ale celé západní kultury, která vyrůstá a je živená společnými duchovními prameny.
Abstrakt EN: This monograph follows two previous publications by the author dedicated to prominent figures of cultural life in Russia of the last century (Ruská kultura 20. století (2008) and Inteligence v duchovním životě Ruska 20. století (2010)). The study focuses on works of B. Vyseslavcev, which reflect processes of Russian history in the first half of the last century. The author uses the works of one personality as an example by which she depicts the roots and nature of Russian philosophy, its interconnection with all-European and world philosophical thinking. It shows how B. Vyseslavcev´s philosophy of culture expresses not only cultural changes in the last century, but also foresees those phenomena to which the culture of the end of the last century was dedicated. Crisis of classical culture, pessimistic prognoses of its future under conditions of technocratic and scientific change realised against the background of various political conceptions of the period, which leads to the fact that many Russian intellectuals look for reasons to explain the exceptional role of Russian culture. The study shows how B. Vyseslavcev distances himself from this model and gives reasons for the responsibility of not only Russian, but the whole of Western culture, which grows and is nourished by common spiritual sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička