Přejít k obsahu


K evropské a české legislativě v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. K evropské a české legislativě v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7408-050-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the European and Czech Legislation in the Sector of Employees´ Pension Insurance
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problémem implementace evropské legislativy o zaměstnaneckém pojištění v českém právním řádu, kdy rozdíly ve stanoviscích ČR a Evropské komise v dané otázce vyústily do soudního sporu na úrovni Evropského soudního dvora. V tomto sporu bylo ČR dáno za pravdu, že vzhledem k neexistenci druhého pilíře nelze legálně založit istituci zaměstnaneckého penzijního pojištění, avšak tato skutečnost nezbavuje členský stát povinnosti řádně implementovat všechna ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES.
Abstrakt EN: The contribution deals with the problem of the implementation of the European legislation on employment insurance in the Czech legal order, where the differences in opinions of the CZECH REPUBLIC and the European Commission in this issue have resulted in litigation at the level of the European Court of justice. It was in this dispute ČR vindicated, that due to the absence of the second pillar cannot legally establish the istituci of occupational pension schemes, but this fact does not exempt the Member State the obligation duly to implement all the provisions of the directive of the European Parliament and of the Council 2003/41/ES.
Klíčová slova

Zpět

Patička