Přejít k obsahu


Validátor a zátěžový tester (stressor) systémů TTS

Citace:
GRŮBER, M. Validátor a zátěžový tester (stressor) systémů TTS. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Validator and stress tester of TTS systems
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Grůber
Abstrakt CZ: Validátor a zátěžový tester je určen především pro semi-automatické testování robustnosti, stability a spolehlivosti systému pro syntézu řeči z textu (TTS). Základní částí je testovací framework, který umožňuje spouštět různé uživatelem definované testy (moduly), shromažďovat výstupy těchto testů a odchytávat případné chyby, ke kterým došlo během testu. Dále z dosažených výsledků vytváří přehledné souhrnné reporty ve formátu webové stránky (HTML), popř. rozesílá emaily všem zainteresovaný osobám uvedeným v konfiguraci. Součástí technologie jsou i některé předdefinované testy (moduly), jejichž úkolem je testovat a simulovat různé situace, během kterých musí TTS systém zůstat navzdory všem okolnostem stabilní a spolehlivě fungující. Jsou založeny na mnohonásobně se opakujícím procesu spuštění enginu TTS a vykonání následné akce, podle typu testu. Obsaženy jsou následující typy testů: test detekce úniků paměti (memory leaks), test na vstup posloupnosti náhodných znaků, test inicializace a deinicializace TTS enginu, test na syntézu textového souboru a test na syntézu souboru ve formátu SSML. Celý framework je koncipován jako soubor modulů s testy postavený kolem centrálního plánovače a spouštěče testů, takže doplňování dalších specializovaných testů je jen otázkou přidání dalších modulů.
Abstrakt EN: Validator and stress tester is designed primarily for semi-automatic testing of robustness, stability and reliability of the speech synthesis system. The basic part is a testing framework that lets you run different user-defined tests (modules), collect the outputs of these tests and catch any errors that occurred during the test. Furthermore, from the achieved results a summary report formatted as a web page (HTML) can be created, or emails can be sent to all interested persons specified in the configuration. As a part of the technology, there are also some pre-defined tests (modules), whose task is to test and simulate various situations in which the TTS system must remain stable and reliably working in spite of all the circumstances. They are based on a process of recurrent TTS engine startup and subsequent action according to the type of the test. The following test types are included: detection of memory leaks, test of synthesis of input sequences of random characters, test of initialization and deinicialization of the TTS engine, test of synthesis of a text file and the test of synthesis of file in SSML format. The whole framework is designed as a set of modules with tests built around a central test scheduler. Thus, the addition of further specialized tests is only a matter of adding additional modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička