Přejít k obsahu


Převodník MathML vzorců do psaného textu v rozvinuté formě pro TTS - MathML2TTS

Citace:
HANZLÍČEK, Z., KANIS, J., GRŮBER, M. Převodník MathML vzorců do psaného textu v rozvinuté formě pro TTS - MathML2TTS. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools for conversion of MathML formulas into written text in full form for TTS - MathML2TTS
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky
Autoři: Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Ing. Martin Grůber
Abstrakt CZ: Jde o softwarový nástroj pro převod matematického vzorce reprezentovaného prostřednictvím standardu MathML do rozvinuté textové podoby, tj. do slovního tvaru, který odpovídá tomu, jak by měla být rovnice správně a přirozeně přečtena. Výstup nástroje lze napojit přímo na vstup řečového syntetizéru a vytvořit tak čtenou podobu rovnice. Nástroj je výstupem projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty, kde je součástí komplexního systému pro počítačové předčítání učebních textů. Systém je dostupný na adrese http://ucebnice.zcu.cz. Důležitou součástí tohoto nástroje je definiční soubor obsahující pravidla pro čtení jednotlivých matematických operací. Nástroj pravidla inteligentně kombinuje a dokáže tak přepsat libovolně složitou matematickou strukturu. Pravidla pokrývají veškerou matematiku pro 2. stupeň základní školy, nicméně je možné dodefinovat další pravidla (nové matematické operátory a funkce), aby systém pokrýval i vyšší úrovně matematiky.
Abstrakt EN: MathML2TTS is a software tool for conversion of mathematical formulas represented by the MathML standard into the full text form, i.e. into the form corresponding to the correct and natural reading of those formulas. The output of the tool can be connected directly to the input of a speech synthesizer to generate the read form of given formula. This tool was created within the project ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 - Automatical reading of educational texts for vision impaired students, where it is an important part of a complex system system for reading educational documents. A fundamental part of this tool is a file with definitions of rules for reading particular mathematical operations. The selected rules are smartly combined; so an arbitrarily complicated mathematical structures can be read. The rules encompass the entire mathematics for the 2nd level of primary school. However, the set of rules can be extended with new mathematical operators and functions; thus, the system can handle higher levels of mathematics as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička