Přejít k obsahu


Digital terrain model of the Second military survey - part of the military training area Brdy

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Digital terrain model of the Second military survey - part of the military training area Brdy. Geoinformatics, 2012, roč. 2011, č. 6, s. 346-353. ISSN: 1802-2669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Digital terrain model of the Second military survey - part of the military training area Brdy
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování probíhalo na území tehdejší rakouské monarchie v letech 1806 - 1869. Území Čech bylo zmapováno v letech 1842 - 1852, území Moravy a Slezska pak v letech 1836 - 1840. Po důkladném studiu Lehmannovy teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním bylo zjištěno, že na mapových listech druhého vojenského mapování jsou šrafy zakreslené dle modifikované Lehmannovy stupnice. Vyjádření výškopisu na mapách druhého vojenského mapování bylo doplněno výškovými kótami, které byly zpravidla uvedené u bodů geodetických základů. Cílem příspěvku je navrhnout a popsat metodiku tvorby digitálního modelu terénu druhého vojenského mapování a analyzovat jeho přesnost. Jako modelové území byla zvolena část mapového listu druhého vojenského mapování (W_II_11). Jedná se o území, které je dlouhodobě součástí vojenského prostoru Brdy. Výsledný digitální model terénu druhého vojenského mapování byl porovnán s referenčním modelem DMR ZABAGED®. Byla zkoumána shodnost jednotlivých terénních tvarů a přesnost digitálního modelu terénu druhého vojenského mapování vzhledem k DMR ZABAGED®.
Abstrakt EN: The Second Military Survey in the territories of the former Austro-Hungarian Monarchy was performed between 1806 and 1869. The territory of Bohemia was surveyed from 1842 to 1852 and Moravia and Silesia from 1836 to 1840. After detailed study of the Lehmann´s theory of displaying the topographic landforms using hachure’s, it was detected that the hachure’s in the maps of the Second Military Survey were created by means of the modified Lehmann´s scale. The representation of landforms in maps of the Second Military Survey was accomplished by spot heights represented mostly by points of geodetic control. The aim of this contribution is to propose and describe the methodology of creating the digital terrain model (DTM) from the Second Military Survey hypsometry and to analyse its accuracy. A part of the map sheet (W_II_11) of the Second Military Survey, representing the long-standing military training area Brdy, was chosen as a model area. The resulting DTM was compared with the recent reference digital ground model – DMR ZABAGED®. The conformity of terrain relief forms and elevation accuracy of the DTM derived from the Second Military Survey hypsometry were also investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička