Přejít k obsahu


Epidemiologický výskyt degenerativních změn v kloubech horní končetiny.

Citace:
KOTT, O. Epidemiologický výskyt degenerativních změn v kloubech horní končetiny.. In Plzeňský lékařský Sborník - supplementum. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. s. 115-178. ISBN: 978-80-246-1968-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The epidemiological incidence of degenerative changes in joints of the upper extremity.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Karolinum
Autoři: MUDr. Otto Kott CSc.
Abstrakt CZ: V předložené práci je popisován kineziologický význam kloubů horní končetiny pro realizaci různorodé pracovní činnosti ve vztahu k některým předpokladům vedoucích ke vzniku degenerativních změn ve velkých a malých kloubech horní končetiny. V samostatné kapitole je vysvětlena složitá problematika osteoartrózy včetně stavby kloubní chrupavky, kloubního pouzdra a průběhu jednotlivých stupňů degenerativních změn na kloubní chrupavce. V práci je porovnán epidemiologický výskyt artróz v kloubech hporní končetiny hlášených jako nemoc z povolání v letech 2000 - 2007 v České republice s nálezy degenerativních změn z konzervovaného pitevního materiálu kloubů horní končetiny anatomického ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V práci je popsána reakce synoviální blány na stupeň poškození styčných ploch jednotlivých kloubů. Výsledky epidemiologické studie artróz z Národního registru ČR korelují s nálezy na pitevním materiálu. U mužů jsou častěji postiženy klouby ramenní, loketní, radiokarpální, u žen klouby interfalangové. U obou pohlaví jsou stejně často poškozeny styčné plochy metakarpofalangového, mediokarpálního a karpometakarpového kloubu. V práci jsou diskutovány zásady prevence vzniku preartrotických a artrotických změn v kloubech horní končetiny. Práce je doplněna tabulkami, grafy a obrazovou dokumentací.
Abstrakt EN: In the present work is described the kinesiology importance of upper limb joints to implement diversity management of human activities in relation to some of the assumptions leading to degenerative changes in large and small joints of upper extremity. A separate section deals with a complexity of osteoarthrosis including a structure of the articular cartilage, joint capsule and the progress of degenerative articular cartilage changes in individual degrees. The paper compares the epidemiological incidence in the joints of the upper extremity reported as an occupational disease in the years 2000-2007 in the Czech Republic with the findings of degenerative changes of preserved autopsy material at the Department of Anatomy, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague. The synovial membrane reaction related to the damage degree of interfaces of the individual joints is described also. The results of epidemiological studies of arthrosis of the National Registry correlate withfindings on autopsy material. The shoulder, elbow and radiocarpal joints are more affected in men whereas the interfalangesl in women.In both sexes the interfaces of metacarpofalangeal, mediocarpal and first carpometacarpal joints are affected equally. The principles of prevention for theprearthrotic and arhrotic changes in the joints of upper limb. The paper is completed with the tabs, graphs and pictorial documentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička