Přejít k obsahu


Úvod ke studiu patentového práva

Citace:
HÁK, J. Úvod ke studiu patentového práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, 113 s. ISBN: 978-80-7380-363-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction to the study of patent law
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Jan Hák Ph.D.
Abstrakt CZ: Výklad je zaměřen na základní seznámení s užívanými pojmy a na jejich pozitivní právní úpravu. Jsou zde popisovány všechny předměty patentového práva, jak je zná náš právní řád, včetně některých přesahů do práva mezinárodního. Popsány jsou podmínky vzniku těchto práv, jejich udržování i podmínky případného zániku. Patří sem i právní úprava jejich možného využití se zvláštním zaměřením na problematiku licenčních smluv. Konečně není opomenuta ani problematika uplatnění předmětů patentového práva v reálném světě, kterou si nelze představit bez odborné pomoci patentových zástupců, výklad zahrnuje i základní seznámení s problematikou oceňování tohoto druhu nehmotných statků.
Abstrakt EN: The interpretation is focused on the basic introduction to the used concepts and to their positive legislation. There are described all the objects of patent law, as does our legal order, including some international rights to the trap. Described the conditions of these rights, the preservation of the conditions of possible extinction. It also includes legislation of their possible use with particular focus on the issue of licensing agreements. Finally, it is ignored and the issue of the application of the articles of patent law in the real world, which is impossible to imagine without the support of patent attorneys, interpretation includes basic familiarity with the issue of the valuation of this kind of intangible goods.
Klíčová slova

Zpět

Patička