Přejít k obsahu


Známkové právo v mezinárodních souvislostech

Citace:
HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, 138 s. ISBN: 978-80-7380-364-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trademark law in an international context
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Jan Hák Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha je určena především studentům předmětu práva k nehmotným statkům, mohou ji využít i studenti práva mezinárodního. Kromě analýzy vztahu českého známkového práva a práva evropského publikace obsahuje i rozbor kolizní problematiky, jak je chápána v mezinárodním právu soukromém. Známkové právo je podrobeno srovnání z hlediska přímé smluvní úpravy v mezinárodních dohodách, i ve vztahu k příslušným sekundárním pramenům evropského práva. Podrobně jsou popsány evropské systémy známkové ochrany jak na národní, tak i na mezinárodní a komunitární úrovni.
Abstrakt EN: The book is intended primarily for students of the subject of the rights to intangible goods, it may also take advantage of the rights of international students. In addition to the analysis of the relation of the Czech trademark rights and the rights of the European publication also contains an analysis of the collision problem, as seen in private international law. Trademark law is subjected to a comparison in terms of direct contractual arrangements in international agreements, as well as in relation to the secondary source of European law. They are described in detail by the European trademark protection systems, both at national and at international and community level.
Klíčová slova

Zpět

Patička