Přejít k obsahu


Smooth Curves Approximation By Chord-Length Curves

Citace:
BASTL, B., LÁVIČKA, M. Smooth Curves Approximation By Chord-Length Curves. In Aplimat 2012 - Proceedings of the International Conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava, 2012. s. 339-346. ISBN: 978-80-89313-58-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Smooth Curves Approximation By Chord-Length Curves
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava
Autoři: Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je věnován praktickému použití rovinných racionálních křivek parametrizovaných pomocí délek tětiv (zkráceně RCL křivek). Racionální křivky s parametrizací pomocí délek tětiv představují jistou analogii tzv. křivek s pythagorejským hodografem. Jde o nedávno definované objekty, jež mohou najít uplatnění v CAGD při formulaci alternativních modelovacích technik. Pomocí obecného vzorce pro rovinné RCL křivky, je navržen jednoduchý algoritmus pro G^1 Hermitovu interpolaci a je ukázáno, jak aproximovat obecné rovinné křivky s využitím oblouků RCL křivek. Funkčnost navrženého postupu je ilustrována na dvou konkrétních příkladech.
Abstrakt EN: This paper is devoted to one practical application of planar rational curves with chord length parameterization (shortly RCL curves). Rational curves with chord length parameterizations are a chord-length analogy to the socalled Pythagorean-hodograph curves characterized by closed form formulas for their arc-lengths. They represent a new representation of objects in CAGD which can be used for formulating alternative model\-ling techniques. Using the universal formula for planar RCL curves, we design a simple $G^1$~Hermite interpolation algorithm based on solving a small system of linear equations. In particular, we show how to approximate a general planar curve using arcs of RCL curves. The efficiency of the designed method is presented on two particular examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička