Přejít k obsahu


Modeling and modal properties of nuclear fuel assembly

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modeling and modal properties of nuclear fuel assembly. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 253-266. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling and modal properties of nuclear fuel assembly
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním a modální analýzou jaderného palivového souboru hexagonálního typu. Komplikovaný mechanický systém je sestaven z mnoha komponent nosníkového typu vložených do distančních mřížek. Cyklická a středová symetrie svazku palivových proutků a nosného skeletu je s výhodou využita pro dekompozici systému na šest identických pootočených segmentů palivových proutků, centrální trubku a skelet provázaných několika distančními mřížkami v horizontálních rovinách. Odvozený matematický model je využit pro modální analýzu ruského TVSA-T palivového souboru a validován na základě experimentálně zjištěných vlastních frekvencí, vlastních tvarů kmitu a statických deformací vyvolaných příčnými silami a torzním momentem.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling and modal analysis of the hexagonal type nuclear fuel assembly. This very complicated mechanical system is created from the many beam type components shaped into spacer grids. The cyclic and central symmetry of the fuel rod package and load-bearing skeleton is advantageous for the fuel assembly decomposition into six identical revolved fuel rod segments, centre tube and skeleton linked by several spacer grids in horizontal planes. The derived mathematical model is used for the modal analysis of the Russian TVSA-T fuel assembly and validated in terms of experimentally determined natural frequencies, modes and static deformations caused by lateral force and torsional couple of forces.
Klíčová slova

Zpět

Patička