Přejít k obsahu


Hlavní obor Skladba na českých konzervatořích a jeho zařazení do státního i nestátního systému hudebního vzdělávání v ČR

Citace:
BEZDĚK, J. Hlavní obor Skladba na českých konzervatořích a jeho zařazení do státního i nestátního systému hudebního vzdělávání v ČR. Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 1, s. 69-76. ISSN: 1335-2458
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Composition as a major subject at czech conservatories and its inclusion into state and private system of music education in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Na Konzervatoři v Praze - úspěšný např. Marios Christou, který ve svém sborovém cyklu Missa canonica používá neotřelé harmonické postupy modálního typu. Dokáže zaujmout jak v detailu, tak strukturálním řešením celku. Valentina Šaklina ve svém Requiem pro sbor, sóla a orchestr dokázala umělecký přístup k tématu smrti. Jiří Lukeš zapojuje arabské intonace a neobvyklé nástrojové kombinace. Pavel Trojan jr. zaujal vokální symfonií RUR, Karel Smékal Koncertem pro dva klavíry a orchestr. Na Konzervatoři v Brně - Martin Vízner, který v oceněné skladbě „V cukrárně“ pro mužský hlas, tubu, akordeon, gong, činel, bicí nástroje, flétnu a klarinet mění moderní témbrové instrumentální plásty s deklamačními efekty komického založení a zpěvem. Působivou poetiku své kompozice ukazuje i Judita Piknerová, která ve skladbě Světlo pro soprán, kytaru a violoncello na slova Jiřího Wolkera se vyhýbá netradičnímu zacházení s jednotlivými hlasy. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se mezi studenty se prosazuje Marek Kozák, který dokáže své melodické linie naplnit emocionálním obsahem, Jiří Najvar - promýšlením zvláštností ve vztazích jednotlivých strukturálních vrstev, Jakub Pachol či Jan Kafka – prací v tradičních tónových systémech. Celkově však dominují Jan Novobilský a Darina Bromková. Novobilský těží svůj obsah z napětí mezi zvukem a tichem. Bromková je skladatelkou podobného založení. Konzervatoř v Teplicích - úspěšní Michal Nejtek, Tomáš Pospíšil, Roman Pallas, Jan Kavan, Jan Trojan, Jana Dušek, Petr Hora či Jakub Rataj. Petr Hora stojí již plně na pozicích soudobé hudby.Vedle klasického instrumentáře používá též nástroje rockové a jazzové hudby.Jakub Rataj je skladatel poněkud subtilnějšího založení. Z dalších úspěšných studentů - Jan Valenta, Jan Buňata, Petra Valenta. Konzervatoř v Plzni - Pavel Samiec a Martin Červenka, prvně jmenovaný vyniká v oblasti instrumentální hudby (duo pro housle a akordeon Našeptávač), druhý pak v oblasti vokální.
Abstrakt EN: At the Conservatory Prague - a successful example M. Christou, who in his choral cycle Missa Canonica uses a novel type of modal harmonic progressions. It can take both in detail and structural response to the whole. Valentina Šaklina in his Requiem for choir, orchestra and solo artist was able to approach the subject of death. George Lukes Arab involving intonation and unusual instrumental combinations. Trojan Paul Jr. took vocal symphonies RUR, Karel Smekal Concerto for two pianos and orchestra. At the Conservatory Brno - Martin Vízner that the award-winning song "The candy store" for the male voice, tuba, accordion, gongs, cymbals, percussion, flute and clarinet témbrové changing modern instrumental effects deklamačními combs with foundation and comic songs. His impressive poetic composition and Judith Piknerová shows that the song Light for soprano, cello, guitar and the words Wolker avoids unconventional treatment of individual voices. The Janáček Conservatory Ostrava between students promotes Mark Kozak, who can fill his melodic lines emotional content, George Najvar - rethinking peculiarities in the relations of the different structural layers lad James and John Kafka - work in traditional tonal systems. Overall, however, dominated by John Novobilský Bromková and Darina. Novobilský benefit your content from the tension between sound and silence. Bromková composer is a similar establishment. Conservatory Teplice - Michal Nejtek successful, Tomas Pospisil, Roman Pallas, Jan Kavan, Jan Trojan Jan Dusek, Peter and James Mountain Rataj. Peter Mountain is already fully in positions of contemporary classical hudby.Vedle instrumentation tool also uses rock and jazz composer hudby.Jakub Rataj is somewhat more subtle foundation. Other successful students - Jan Valenta, Jan Buňata, Peter Valenta. Conservatory Pilsen - Samiec Paul and Martin Cervenka, the former excels in the field of instrumental music (duo for violin and accordion whisperer), the second in the vocal.
Klíčová slova

Zpět

Patička