Přejít k obsahu


Circle-preserving Subdivision Scheme Based On Apollonius' Circle

Citace:
SLABÁ, K., BASTL, B. Circle-preserving Subdivision Scheme Based On Apollonius' Circle. In Aplimat 2012 - Proceedings of the International Conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava, 2012. s. 407-416. ISBN: 978-80-89313-58-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Circle-preserving Subdivision Scheme Based On Apollonius' Circle
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava
Autoři: Ing. Kristýna Slabá , Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek zavádí nové Hermitovské subdivision schéma. Hlavní myšlenkou vložení nového bodu pro danou hranu a příslušného tečného vektoru je najít průsečík vhodně zvolené Apolloniovy kružnice a osy úhlu mezi příslušným tečným vektorem a touto hranou. V článku je dokázáno, že schéma konverguje ke spojité křivce a navíc je limitní křivka G^1 spojitá. Jednou z hlavních vlastností je, že schéma zachovává kružnice, tj. pokud počáteční body a příslušné vektory představují data z kružnice, subdivision proces konverguje k této kružnici.
Abstrakt EN: In this paper, we introduce a new Hermite subdivision scheme. The main idea of inserting a new point corresponding to an edge and its associated tangent vector is to intersect suitably chosen Apollonius’ circle with an axis of the angle between one of the associated tangent vectors and this edge. The scheme is proved to converge to a continuous curve and, moreover, the limit curve is G^1 continuous. One of main the properties is that it is circle-preserving, i.e., if the initial vertices and their associated tangent vectors are sampled from a circle, then the subdivision process converges to this circle.
Klíčová slova

Zpět

Patička