Přejít k obsahu


Specifika řízení projektů prostřednictvím virtuálních projektových týmů

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Specifika řízení projektů prostřednictvím virtuálních projektových týmů. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec: TU v Liberci, 2011. s. 179-183. ISBN: 978-80-7372-720-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Management Specific by Means of Virtual Project Teams
Rok vydání: 2011
Místo konání: Liberec
Název zdroje: TU v Liberci
Autoři: Ing. Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Týmový přístup představuje specifickou moţnost spolupráce v rámci managementu a často bývá propojen s projektovým řízením. Tým se v mnohém liší od klasických pracovních skupin, coţ přispívá k jeho vyšší výkonnosti. Tým lze definovat jako soubor jednotlivcŧ, kteří jsou na sobě navzájem závislí při realizaci svých úkolŧ, mají společnou odpovědnost za výsledky, usilují o dosaţení společného cíle a vykazují vztahy překračující organizační hranice. Vzhledem k rostoucím trendům globalizace a velkému mnoţství projektŧ mezinárodní spolupráce se stále více prosazuje téţ řízení projektŧ pomocí virtuálních projektových týmů.
Abstrakt EN: Virtual project teams where the colleagues work in remote locations in different countries are now a reality in the workplace. If this trend in the workplace environment continues, virtual working will increasingly influence the way we operate, and the effective virtual team worker will be a valued asset. The key benefit of forming virtual teams is the ability to cost-effectively tap into a wide pool of talent from various locations. In this paper I would like to describe the specific issues of the project virtual teams management that brings the fundamental changes to standard methods application.
Klíčová slova

Zpět

Patička