Přejít k obsahu


K exekuci přeshraničních pohledávek : ve vztahu k Německu, Maďarsku a Polsku

Citace:
ZAHRADNÍKOVÁ, R., HROMADA, M., HORÁK, P. K exekuci přeshraničních pohledávek : ve vztahu k Německu, Maďarsku a Polsku. Právní rádce, 2009, roč. 17, č. 4, s. 24-32. ISSN: 1210-4817
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The execution of cross-border claims : in relation to Germany, Hungary and Poland
Rok vydání: 2009
Autoři: JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M. , Mgr. Miroslav Hromada , JUDr. Ing. Pavel Horák PH.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o tom, jak by měl postupovat věřitel při výkonu rozhodnutí vydaného v jiném státě, než ve kterém je výkon rozhodnutí prováděn. Jaké podmínky, na nichž lze tuzemský exekuční titul vykonat konkrétně v Německu, Polsku a Maďarku nebo naopak za jakých podmínek je možné určité exekuční tituly pocházející z těchto států přímo vykonat v jiném členském státě.
Abstrakt EN: This paper deals with how a creditor should proceed in the exercise of judgment rendered in another state than that in which enforcement is carried out. What conditions, in which the domestic enforcement order to do specifically in Germany, Poland and the Magyar or, conversely, under what conditions can an Enforcement Orders from these countries directly enforced in another Member State.
Klíčová slova

Zpět

Patička