Přejít k obsahu


Germanizmy v češskom i russkom jazykach

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Germanizmy v češskom i russkom jazykach. In Aktual´nyje problemy kommunikaciji i kul´tury -13: sbornik naučnych trudov rossijskich i zaruběžnych učenych. Pjatigorsk: Pjatigorskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet, 2011. s. 59-69. ISBN: 978-5-4220-0138-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Germanisms in Czech and Russian
Rok vydání: 2011
Místo konání: Pjatigorsk
Název zdroje: Pjatigorskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: V souvislosti s pojmem germanismus je stručně nastíněno historické sepětí českého a německého národa od doby nástupu Habsburků na trůn (1526), úpadek českého jazyka po porážce na Bílé hoře (1620) a výrazný vliv němčiny a latiny. Paralelně jsou charakterizovány vztahy Ruska a Německa počínaje prvními zmínkami o obchodních kontaktech Kyjevské Rusi s německými feudály v 9. století, upevňování vzájemných kontaktů v 10. - 12. stol až po období Petra I. a následné vydání manifestu (1764) Jekatěrinou II, na základě kterého vznikají německé kolonie především v Povolží. Podrobněji jsou analyzovány německé přejímky v ruštině z hlediska lingvistického, obdobně jsou podrobně analyzovány germanismy v češtině. Důraz je kladen např. na slovesnou flexi a výskyt germanismů v obecné češtině. V závěru statě jsou shrnuty shodné a odlišné rysy výskytu a použití germanismů v ruštině a češtině.
Abstrakt EN: In context with the concept of Germanism it is briefly outlined the historical connection between the Czech and the German nations since the accession of the Habsburgs to the throne (1526), the decline of the Czech language after the defeat of the White Mountain (1620) and the strong influence of German and Latin. Relations between Russia and Germany are parallelly characterized from the first mentions of the Kievan Rus´ business contacts with German feudal lords in the 9th century, the consolidation of mutual contacts in the 10th - 12th century to the period of Peter I and the subsequent issue of the Manifesto (1764), Ekaterina II, under the rule of which the German colonies are formed mainly in the Volga region. In more detail German loanwords in Russian from the linguistic point of view, similarly Germanism in English are in detail analyzed. Emphasis is put e.g. on verbal flexion and incidence of Germanisms in the common Czech. At the end of the paper similarities and differences and the use of Germanisms in Russian and Czech are summarized.
Klíčová slova

Zpět

Patička