Přejít k obsahu


NUMERICAL SIMULATION OF CROSS ROLL STRAIGHTENING PROCESSES

Citace:
RAAB, Z., HYNEK, M. NUMERICAL SIMULATION OF CROSS ROLL STRAIGHTENING PROCESSES. In Metal 2012. Ostrava: Tanger, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NUMERICAL SIMULATION OF CROSS ROLL STRAIGHTENING PROCESSES
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Zdeněk Raab , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek shrnuje výsledky numerických simulací příčného rovnání v rovnačkách trubek. Ačkoliv teorie propracovaných materiálových modelů pro cyklickou plasticitu a cyklickou viskoplasticitu zaznamenaly během dvou posledních desetiletí velký rozvoj, objevují se publikace s výsledky simulací rovnacího procesu jen velmi ojediněle. Zde je představen Chabochův model, coby typický zástupce materiálových modelů pro cyklickou plasticitu. Jeho hlavni parametry byly získány naladěním numerických výsledků na záznam speciálně navrženého experimentu cyklického průhybu. Vypočtený průběh průhybu byl v dobré shodě s naměřenými daty, čímž byla ověřena použitelnost tohoto konstitutivního modelu i pro procesy rovnání. Chabochův model se stanovenými parametry byl následně využit při numerické simulaci rovnání trubky v šestirolnové rovnačce. Výsledný průběh reakčních sil na jednotlivých rolnách poskytují výchozí bod pro srovnání různých konstrukčních koncepcí rovnaček prostřednictvím virtuálního prototypingu.
Abstrakt EN: This paper summarizes the effort made in numerical simulation of cross roll straightening processes in tube straightening machines. Even though the theory of sophisticated material models for cyclic plasticity and cyclic viscoplasticity has made great progress over the last two decades, reports on numerical simulations of straightening process are quite sparse. Here, Chaboche model as a typical representative of material models for cyclic plasticity is briefly presented. Its main parameters were obtained by fitting the numerical results to the record of a specifically designed cyclic bending experiment. The predicted response was in good agreement with the measured data and hence the applicability of this constitutive model on tube straightening was validated. Chaboche model with the determined parameters was then utilized in the simulation of straightening process in a six-roll straightener. The resulting history of reaction forces in each roll provides a reasonable start point for the comparison of various concepts of straightening machines in the field of virtual prototyping.
Klíčová slova

Zpět

Patička