Přejít k obsahu


Edukační centrum pro handicapované těhotné ženy

Citace:
KAŠOVÁ, L., LORENZOVÁ, E. Edukační centrum pro handicapované těhotné ženy. Plzeň, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational center for handicaped pregnant women
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Lorenzová
Abstrakt CZ: Východiska: V každé populaci se vyskytují lidé, kteří žijí v ne zcela vyhovujících sociálních podmínkách. To se bohužel týká i některých těhotných žen. Potřebují radu a pomoc porodní asistentky. Potřebují zažít pocit důvěry. Další skupinou jsou ženy zdravotně postižené. Právě lidé s chronickým onemocněním mají paradoxně zhoršený přístup k některým sociálně-zdravotním službám. Edukační centrum pro handicapované těhotné ženy by nabízelo pomoc především těmto cílovým skupinám. Provedli jsme pilotní průzkum o potřebnosti zařízení. Soubor: Porodní asistentky v Plzeňském kraji a odborníci z řad pomáhajících profesí. Metody: Dotazníkové šetření a analýza volného písemného sdělení pracovníků z pomáhajících organizací. Průzkum probíhal v měsíci lednu 2012. Výsledky: Ve FN Plzeň bylo evidováno 49 porodů žen s nepříznivou sociální anamnézou. 57 % porodních asistentek se při poskytování ošetřovatelské péče handicapovaným těhotným ženám necítí jistě a 65% porodních asistentek uvádí, že potřebuje další informace pro zkvalitněné poskytování ošetřovatelské péče. Navrhované edukační centrum bylo většinou odborníků doporučeno. Závěr: Těhotenství představuje pro každou ženu jednu z vývojových životních krizí. Pro handicapované těhotné ženy je toto období však ještě náročnější, neboť potřebují pro uspokojování svých potřeb mnohem více informací a také specifický přístup od odborníků. Proto je velmi žádoucí, aby edukační centrum vzniklo.
Abstrakt EN: Starting point: In each population there are people who live in a not entirely satisfactory social condition. Unfortunately, this also applies to some pregnant women. They need advice and assistance of midwives. They need to experience a feeling of confidence. Another group of women are disabled. Now people with chronic diseases have, paradoxically, worse access to some of the socio-health services. Educational center for disabled pregnant woman would offer help to these particular target groups. We conducted a pilot survey on the need for equipment. File:Respondents that were questioned are midwives working in Pilsen region and specialists in working with handicaped women. Methods: Query and analysis of free statements of workers from helping organizations. The survey was held in January 2012 in Pilsen region. Results: The Faculty Hospital Pilsen was recorded 49 births of women with adverse social history. 57% of midwives in the provision of nursing care to pregnant women with disabilities feel confident and 65% of midwives states that it needs additional information for improving the quality of nursing care. The proposed educational center was mostly experts recommended. Conclusion: Pregnancy means for every woman one of evolutional life crisis. But this period is much more difficult for the handicaped women because they need more information and also specified approach provided by specialists that are in touch with these women. Therefore, it is highly desirable that the educational center was established.
Klíčová slova

Zpět

Patička