Přejít k obsahu


Možnosti zriadenia predkupného práva k družstevným podielnickým listom stanovami ich emitenta

Citace:
DVOŘÁK, T., KRATKY, D. J. Možnosti zriadenia predkupného práva k družstevným podielnickým listom stanovami ich emitenta. Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. 17, č. 12, s. 23-31. ISSN: 1335-1079
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Possibilities of Attaching Pre-emption Rights to Cooperative Shareholder Bonds Trough Their Issuer´s Articles of Association
Rok vydání: 2011
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , Daniel J. Kratky
Abstrakt CZ: Autoři nastolují potřebu odborného zamyšlení se nad specifiky družstevních podílnických listů (DPL), jakož i existující praxí družstev ve vztahu k omezením převoditelnosti DPL. Z identifikace DPL, jako předmětu soukromoprávních vztahů, autoři vyvozují stanovisko o možnosti zřízení smluvního předkupního práva k DPL, přičemž se blíže věnují otázce možnosti jeho zřízení v samotných stanovách družstva, které jsou smlouvou sui generis. Následnou analýzou právního charakteru stanov, vlastnického práva k DPL a rozhodovacího procesu o zřízení předkupního práva DPL, však dospívají k závěru o nemožnosti zřízení předkupního práva k DPL samotnými stanovami jejich emitenta.
Abstrakt EN: The authors consider it necessary to deal with specific characteristic of cooperative shareholder bonds as well as with existing practice applied by cooperative farms to limitations on their transferability. The autors (based on the identification of these bonds as well as based on the nature of private legal relations) deal with the possibilities of attaching pre-emption rights to these bonds, whereas they in a greater focus on the possibility of their creation in the articles of association of a respective cooperative farm, which constitute an agreement sui generis. Howewer, as a result of a subsequent analysis of the legal nature of articles, ownership rights to cooperative shareholder bonds and as a result of the decision-making process on the attachment of the pre-emptive right to these bonds, the authors come to a conclusion that the pre-emption right to the cooperative shareholder bonds cannot be created by their issuer´s articles of association.
Klíčová slova

Zpět

Patička