Přejít k obsahu


Puppets - Creative Element in Teaching at the Primary Schools

Citace:
ŠKABRADOVÁ, D., JANÍKOVÁ, R., MACH, P. Puppets - Creative Element in Teaching at the Primary Schools. In Technical creativity in school´s curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings. Ljubljana: Somaru, 2012. s. 130-135. ISBN: 978-961-6728-25-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Puppets - Creative Element in Teaching at the Primary Schools
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Mgr. Dana Škabradová , Mgr. Regina Janíková , PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Tvořivost je schopnost člověka přistupovat k životním problémům a úkolům neotřelým způsobem, který je pro daného člověka jedinečným. U dospělého člověka je tvořivost zpravidla spojena se vznikem nových hodnot, dosud nepoznaného produktu, objevu, technologického procesu atd. Jinak je tomu v případě dětské tvořivosti. Dětská tvořivost přináší „nové objevy“ jen z hlediska subjektivního světa dítěte. Z hlediska rozvoje dítěte je však cenný vlastní rozvoj procesu objevování. Ten je třeba podporovat a rozvíjet nejen v rodině, ale především ve škole. Z pedagogického hlediska je důležité si uvědomit, že tvořivý proces není jen činnost rozumová. Jeho důležitou složkou je i představivost, fantazie, imaginace, dramatizace, hra atd. Současná škola, i přes výrazné transformační snahy, tuto skutečnost příliš nerespektuje. Náš příspěvek ukazuje jednu z cest, jak je možné rozvíjet tvořivost u žáků na 1. stupni základní školy. Učitel využívá loutku jako partnera dítěte ve vzdělávacím procesu. Proces tvořivosti se uplatňuje nejen při výrobě vlastních loutek, ale také při jejich integraci do vlastní výuky, vymýšlení krátkých hraných scének a žákovských divadelních výstupů. Loutka může hrát nezastupitelnou roli při komunikaci učitele například s postiženým dítětem.
Abstrakt EN: Creativity is human ability to cope with life situations and tasks in an unusual way which is unique for each human being. In case of the adults, creativity is usually linked to emergence of new values, new products, discovery, technological procedure etc. Nevertheless, situation is different in case of children’s creativity. This kind of creativity brings “new discoveries” only from the child’s subjective perspective. From the point of view of the child’s development, however, advancement in the process of discovering itself is important and valuable. This should be supported and cultivated not only in family but mainly at school. As for pedagogues, it is crucial to realize that the creativity is not an intellectual activity. Imagination, fantasy, dramatization, game and other activities are important parts of this process. Present school system, although there are many attempts at transformation, does not respect this fact.Our contribution is showing one way to development of creativity in pupils at the primary schools. The teacher uses the puppet as the child’s partner in learning. Process of creativity is applied not only during making the puppets but also in their integration to teaching, realizing short performances and pupils’ theater plays. The puppet can play a significant role in communication between teacher and for example a disabled child.
Klíčová slova

Zpět

Patička