Přejít k obsahu


Idea „nového člověka“ v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Idea „nového člověka“ v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 221 s. ISBN: 978-80-261-0134-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Idea of “the new man” in Russian literature in the 20´s and the 30´s of the 20th century
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se soustředí na provedení komplexní analýzy idey „nového člověka“ tak, jak byla reflektována v ruské literatuře 20. a počátku 30. let 20. století. Idea „nového člověka“ se po převzetí moci bolševiky stala v Rusku prvotním východiskem k přestavbě celé společnosti. Monografie v celé šíři vymezuje a dokladuje jakými rozmanitými uměleckými prostředky a přístupy literatura na tento ideologický kánon reagovala, nakolik anticipovala jeho důsledky, nakolik ho sama utvářela, zda ho předjímala. Rozbor způsobů literárního zobrazení mechanismů totalitního režimu vede k hlubšímu poznání totality samé, jejího zrodu, projevů a podstaty. Koncept „nového člověka“ je komplexním fenoménem, jde o složitý problém, který se promítl do mnoha oblastí. Vedle poznatků z literární historie a literárněvědných metod (zvláště metody komparativní a metody sémiotické analýzy) budou využívány poznatky z odvětví, jako je antropologie, historie, religionistika, filozofie, teorie mýtu, vědy, totalitarismu a další.
Abstrakt EN: The monograph aims at making-up of a complex analysis of the idea of “the new man” as it was reflected in Russian literature in the 20´s and at the beginning of the 30´s of the 20th century. The idea of “the new man” became, after the assumption of power by Bolsheviks in Russia, a fundamental issue to restructuring of all society. The aim of the research is to specify and to evidence in all details by what various artistic means and creative approaches literature reacted to this ideological canon, to what extent it anticipated its consequences and effects, to what extent it itself created it, if it foresaw it. An analysis of ways of literary image of mechanisms of totalitarian regime leads to a deeper understanding of totalitarianism itself, of its birth, manifestation and substance. The conception of “the new man” is a complex phenomenon, it is a matter of a knotty problem that manifested itself in many areas. Besides pieces of knowledge from literary history and literary-critical methods (especially the comparative method and the method of semiotic analysis), pieces of knowledge from anthropology, history, religionistics, philosophy, theory of myth, science, totalitarianism and others will be used.
Klíčová slova

Zpět

Patička