Přejít k obsahu


On possibilities of simplifying administrative proceedings in matters under Article 6 of the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms

Citace:
KOPECKÝ, M. On possibilities of simplifying administrative proceedings in matters under Article 6 of the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms. In Current development tende[n]cies in public administration : contemporary administrative law studies : special edition. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 121-126. ISBN: 978-80-87382-27-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On possibilities of simplifying administrative proceedings in matters under Article 6 of the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense
Autoři: JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Zajištění souladu národního právního řádu s požadavky procesních záruk podle Úmluvy, oproti stavu, který těmto požadavkům nevyhovoval, je možné doplňováním, rozšiřováním nových procesních záruk k již existujícím procesním institutům, někdy i rozšiřováním nad rámec požadavků samotné Úmluvy, nebo novou úpravou všech postupů projednávání věcí dle čl. 6 Úmluvy, tzn. nejen úpravy soudního projednávání, ale i případným novým či jiným pojetím řízení před správními orgány, je-li vůbec důvodné, aby i správní orgány takové věci projednávaly. Česká úprava se vydala cestou první, doplňováním a rozšiřování procesních záruk v rámci soudního řízení, aniž by nějak podstatně zasáhla do koncepce řízení správního. Tradiční dvoustupňové řízení správní na principu plné apelace bylo ponecháno v podstatě nezměněné podobě i po zavedení, resp. obnovení správního soudnictví po přijetí Listiny základních práv a svobod novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 519/1991 Sb.
Abstrakt EN: Securing correspondence of national legal order with requirement of procedural guarantees under Convention contrary to the state which did not correspond with these requirements is possible by additions, extensions of new procedural guarantees to already existing procedural institutes sometimes correspond with these requirements is possible by additions, extensions of new procedural guarantees to already existing procedural institutes sometimes even expanding over the framework of the Convention itself or by new regulation of all procedures of hearing cases under Art. 6 Convention, i.e. not only the regulation of court hearings but also prospective new or other conceptions of proceedings before administrative bodies if it is necessary at all that administrative bodies hear such cases. The Czech regulation chose the first path to add and extend procedural guarantees without substantially interfering with the concept of administrative proceedings. Traditional two instance administrative proceedings on the basis of full appellation principle was kept in a practically unchanged shape even after establishment, or in other words, renewal of administrative judijudiciary after the Charter of fundamental rights and freedoms had been passed by amendment of civil procedure code carried out by Act no. 519/1991 Coll.
Klíčová slova

Zpět

Patička