Přejít k obsahu


Rozvoj znalostního potenciálu firem – inspirace pro management lidských zdrojů

Citace:
JERMÁŘ, M. Rozvoj znalostního potenciálu firem – inspirace pro management lidských zdrojů. E+M Ekonomika a Management, 2012, roč. 15, č. 2, s. 85-93. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge Potential Development of Firms – Inspirations for Human Resources Management
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o empirickém šetření, jehož cílem bylo přispět k poznání potřeb v oblasti rozvoje znalostního potenciálu firem. Znalosti jako součást nehmotných aktiv organizací i celé společnosti získaly zásadní důležitost během posledních let, kdy začaly být vnímány jako důležitý zdroj konkurenčních výhod. Hlavní zájem článku je věnován „na lidi orientovanému znalostnímu managementu“. Jsou posuzovány možnosti rozvoje znalostního potenciálu firem pomocí metod a praktik strategického managementu lidských zdrojů. Bylo zjištěno, které postupy, činnosti a procesy jsou vnímány jako důležité - je tedy potřebné je rozvíjet. Respondenti určili jako hlavní oblasti vhodné pro rozvoj znalostního potenciálu Týmy, Spolupráci, Aktivitu, Kulturu a Strategii. Další poznatky byly získány srovnáním vnímání současné situace a budoucí potřeby. Nalezené diference mezi důležitostí nyní a důležitostí v budoucnosti byly označeny jako „šance do budoucnosti“, diference mezi aktuální důležitostí nyní a využíváním nyní jako „šance v přítomnosti“. Ukázalo se, že metody a činnosti managementu lidských zdrojů mohou být využity pro řešení aktuálních problémů i pro rozvoj znalostního potenciálu do budoucna. Rozvoj znalostního potenciálu může být také vnímán jako aplikační pole, kde se uplatní společně nástroje znalostního managementu i managementu lidských zdrojů.
Abstrakt EN: Goal of this paper is to notify of the research which was focused on demands in the area of knowledge potential development of firms. Knowledge as a part of companies’ and the whole society intangible assets have been getting fundamental importance during last years as they have been perceived to be important source of the competitive advantages. The main interest is focused on „people oriented knowledge management“ in this paper. Possibilities for development were explored in methods and practices of strategic human resource management. There was revealed what kind of procedures, activities and processes are being perceived as important and useful to develop. The respondents assigned Teams, Cooperation, Activity, Culture and Strategy as the domains being the most important for knowledge potential development in the future. Next data were acquired by comparing the evaluation of the present situation and the future needs. There was found a difference between the present estate and the future estate (chance for future) and between the present importance and present use of opportunities (chance at present). Methods and activities of human resource management could be used for resolving of actual problems and for future knowledge potential development. The knowledge potential development can be also perceived as application field, where specific instruments of knowledge management as well as instruments of human resources management can be put into effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička