Přejít k obsahu


A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE

Citace:
GANGUR, M., MARTINOVSKÝ, V. A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning and Applied Informatics Conference Proceedings. Nitra, Slovakia: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. s. 103-109. ISBN: 978-80-558-0092-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE
Rok vydání: 2012
Místo konání: Nitra, Slovakia
Název zdroje: Constantine the Philosopher University in Nitra
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , Bc. Václav Martinovský
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje využití principů programového učení při implementaci nového modulu v LMS Moodle. Tato studijní aktivita umožňuje konstrukci nového typu otázky. Pokud student nezodpoví správně hlavní otázku, tato otázka je nahrazena množinou jednodušších podotázek. Pořadí řešení a nabídky těchto podotázek je nastaveno učitelem pomocí mapy otázek. Všechny procesy tj. zobrazení otázky, zadání odpovědi a vyhodnocení odpovědi je zpracováno systémem testů v LMS Moodle. Nový modul rozšiřuje nabídku různých typů úloh v LMS Moodle. V úvodu příspěvek krátce objasňuje problematiku programového učení a popisuje metodu větvení výukového procesu, která je využita při implementaci modulu. V dalším jsou prezentovány metody a použité nástroje. Dále je popsána mapa otázek, která je jádrem implementovaného modulu, je objasněna její funkce a propojení s bankou otázek. Použití modulu je ukázáno na jednoduchém příkladu. V závěru jsou diskutovány výsledky testů nového modulu uživateli.
Abstrakt EN: The contribution deals with the principles of programmed learning, specifically with implementing a new module to LMS Moodle. This study activity allows the construction of a new question type. If a student doesn’t answer correctly, the main question is substituted by a set of easier sub-questions. The order of these sub-questions is set by means of question maps suggested by the teacher. All processes related to displaying, answering and evaluating the questions are managed by the Moodle question-answering system. The new module extends the offer of question types in LMS Moodle. The paper briefly introduces the principles of programmed learning and it describes the method of branching learning that is used in the module implementation. Next the methods and the used tools for the module implementation are presented. The question map as a core of the module is explained, its function is described and the cooperation with the question bank is presented. The use of the module is explained on a simple example. Finally the results of the new module as tested by users are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička