Přejít k obsahu


Streamlining tool management in an engineering company

Citace:
BOZDĚCH, J., ŘEHOŘ, J., BRŮŽEK, P. Streamlining tool management in an engineering company. In Proceedings - New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov: 2012. s. 70-75. ISBN: 978-80-553-0908-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Streamlining tool management in an engineering company
Rok vydání: 2012
Místo konání: Prešov
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Petr Brůžek
Abstrakt CZ: Strojírenská výroba vyžaduje s ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti neustálé zlepšování nejen v oblasti výroby, ale také v dalších oblastech jakou je např. správa nářadí, vzhledem k vývoji v oblastech strojírenství s cílem dosažení nižších nákladů a vyšší efektivitě procesu. To je podmíněno dokonalou znalostí celého procesu a důkladnou analýzou. Při tvorbě návrhů a následné realizaci se zpravidla objevuje celá řada limitních faktorů, kterými je třeba se zabývat. Příspěvek uvádí řešení problematiky správy nástrojů ve strojírenské firmě, kde po analýze výchozího stavu, byla navržena celá řada možných řešení pro zvýšení efektivity a snížení nákladů, ať už se jedná o systémovou evidenci nářadí, ideální počet nástrojů ve výrobě, skladování nástrojů atd. Protože ne všechny řešení přináší požadované očekávání, je v druhé polovině příspěvku provedeno technicko-ekonomické hodnocení pro výběr nejlepšího řešení.
Abstrakt EN: Increased competitiveness in engineering production requires continuous improvement not only in manufacturing but also in other areas such as tool management in order to achieve lower costs and higher efficiency of production. When creating designs, and during their subsequent implementation, a lot of limiting factors usually occur that need to be solved. This contribution presents a solution for tool management in an engineering company where, after analysis of the initial situation, a number of possible solutions are proposed to increase efficiency and reduce costs, whether it is a systemic register of tools, an ideal number of tools in production, tool storage, etc. Because not all the solutions deliver the required results, the second half of the contribution deals with a technical and economic evaluation for selecting the best solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička